Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

IKON - Volná místa

Volná místa

Do našeho týmu hledáme pracovníky na pozice :

Pro základní orientaci uvádíme výtah z pracovní náplně. Pokud Vás některá z uvedených pozic zaujala, zašlete svůj životopis a kontaktní údaje na rychlý kontakt.

Energetik

 • pravidelně vyhodnocuje spotřeby energií v budovách klientů společnosti, navrhuje optimalizaci otopných a regulačních křivek a jednotlivých tarifů a odběrových diagramů;
 • připravuje podklady pro výběrová řízení na dodavatele elektrické energie a plynu a dodávek tepla (dále jen média), podílí se na jejich vyhodnocení;
 • zpracovává a předává předepsané výkazy podle sjednaných obchodních podmínek a platné legislativy České republiky;
 • každoročně projednává obchodní podmínky distribuce médií s jednotlivými dodavateli a kontroluje kvalitu jejich plnění;
 • kontroluje věcnou a formální správnost příslušných dokladů (zejména faktur za dodávku jednotlivých médií);
 • zabezpečuje poradenskou činnost v případě změn instalovaného příkonu technologických zařízení;
 • zabezpečuje v pravidelných intervalech (měsíc, rok) zpracování výkazů o spotřebách jednotlivých energií, zajišťuje statistické vyhodnocování jednotlivých údajů;
 • navrhuje optimalizační opatření ke snížení spotřeb médií;

Referent správy nemovitostí - provozní technik

 • pečuje o provozuschopnost stanoveného bytového a nebytového fondu, provádí preventivní technické prohlídky objektů,
 • zajišťuje potřeby běžné údržby a oprav a navrhuje opravy, rekonstrukce a modernizaci objektů
 • vystavuje objednávky resp. uzavírá smlouvy na provedení konkrétních dodavatelských prací, a to do předpokládané výše 5.000,- Kč na opravu;
 • kontroluje plnění dodavatelem prováděných prací a provádí jejich fyzickou přejímku;
 • plánuje termíny provedení technických revizí tak, aby byly v souladu s příslušnými ČSN a zajišťuje odstraňování závad zjištěných při těchto technických revizích;
 • kontroluje faktickou i formální správnost přijatých faktur za opravy i za dodané služby;
 • sleduje průběh záručních lhůt a zajišťuje reklamační řízení;
 • provádí přejímky uvolněných bytů, nebytových prostor a místností nesloužících k bydlení a podle pokynů vedoucího pracovníka je po provedení příslušných úprav předává novým uživatelům;
 • prověřuje dlouhodobě neužívané prostory v domech a navrhuje potřebná opatření, směřující k využití těchto prostor;
 • navrhuje a projednává s uživateli opatření vedoucí k modernizaci bytů a společných prostor domu, případně navrhuje doplňování nebo výměny zařizovacích předmětů;
 • zajišťuje a kontroluje projektovou dokumentaci a potřebné doklady ke stavebním kolaudačním řízením;
 • sleduje a kontroluje včasnost, úplnost a kvalitu dodaných služeb a o těchto poskytovaných službách a jejich případném omezení informuje uživatele;
 • udržuje osobní kontakt s uživateli a vyřizuje záležitosti, týkající se problematiky bytů a společných prostor domů jimi užívaných;
 • vede předepsanou technickou evidenci a doplňuje nové údaje do pasportů svěřených domů, bytů, nebytových prostorů a místností nesloužících k bydlení;
 • spolupracuje s účetní při vedení evidence nákladů za dodané služby do jednotlivých objektů a stanoveným způsobem využívá výpočetní techniku ke sledování nákladových položek i položek předpisu nájemného;
 • sleduje evidenci neplatičů a navrhuje jednotlivé dlužníky k upomenutí nebo podání žaloby o vyklizení bytu;
 • v případě vzniku právních sporů zajišťuje příslušné podklady pro výkon soudních rozhodnutí;
 • v případě změny vlastnických práv k celé nemovitosti nebo k její jednotlivé části (bytu nebo nebytovému prostoru) zajišťuje příslušnou dokumentaci;
 • vede evidenci předpisu nájemného svěřeného domovního fondu, dle příslušné legislativy provádí výpočet nájemného jednotlivým nájemníků včetně předpisu záloh za služby;
 • obsluhuje výpočetní techniku při zpracování určených evidencí;
 • vyřizuje běžnou korespondenci s uživateli týkající se svěřené oblasti;
 • zajišťuje plnění dalších úkolů v kvalitě a termínech podle pokynů bezprostředně nadřízeného pracovníka a podle závazných interních předpisů vydaných organizací.

Ekonom

 • vede evidenci předpisu nájemného svěřeného domovního fondu, dle příslušné legislativy a pokynů zástupců vlastníka provádí výpočet nájemného včetně předpisu záloh za služby jednotlivým vlastníkům a nájemníkům;
 • udržuje osobní kontakt s vlastníky a nájemníky a vyřizuje záležitosti, týkající se problematiky předpisu nájemného bytů a jimi užívaných prostor;
 • sleduje evidenci neplatičů a jednotlivé dlužníky upomíná;
 • ve stanovených termínech předkládá zástupci vlastníka přehled neplatičů včetně kopii upomínek a předkládá návrhy na žalobu s celkovým vyčíslením dlužné částky, a to včetně podrobného rozpisu jednotlivých dlužných částek a příslušenství k dluhu;
 • v případě vzniku právních sporů z jiných důvodů než jakým je neplacení nájemného zajišťuje příslušné podklady pro výkon soudních rozhodnutí;
 • v případě výskytu pohledávky, kterou lze z různých důvodů označit za nedobytnou, předkládá tuto pohledávku zástupci vlastníka k odpisu zároveň se zdůvodněním vzniklého stavu;
 • vyřizuje běžnou korespondenci s uživateli týkající se svěřené oblasti;
 • ve spolupráci s provozním technikem kontroluje faktickou i formální správnost přijatých faktur za opravy i za dodané služby;ve spolupráci s provozním technikem zpracovává dodané faktury dle jednotlivých účetních okruhů a provádí kolaudaci na jednotlivá fakturační střediska;
 • spolupracuje s provozním technikem a účetní při vedení evidence nákladů za dodané služby do jednotlivých objektů a stanoveným způsobem využívá výpočetní techniku ke sledování nákladových položek i položek předpisu nájemného;
 • zpracovává veškeré podklady pro provedení ročního vyúčtování zálohově hrazených plateb a služeb a předkládá je zástupcům vlastníků;
 • osobně se podílí na vedení reklamačního řízení s nájemníky, družstevníky a vlastníky v důsledku vyúčtování zálohově hrazených služeb;
 • obsluhuje výpočetní techniku při zpracování určených evidencí;
 • zajišťuje plnění dalších úkolů v kvalitě a termínech podle pokynů bezprostředně nadřízeného pracovníka a podle závazných interních předpisů vydaných organizací, které upravující pracovní činnost tak, aby byla v souladu se všemi specifiky, které vyplývají z uzavřených obchodních vztahů organizace v dané lokalitě;

Účetní

 • zajišťuje platební styk (příkazy k úhradě, trvalé příkazy, ve zvláštních případech výběr nebo vklad hotovosti) s příslušným bankovním úřadem resp. odpovídá za včasné vyhotovení příslušných platebních dokladů;
 • zpracovává klientem nebo vedením organizace požadované statistické údaje;
 • vede evidenci faktur za provedené práce i faktur za dodané služby a kontroluje jejich formální správnost, a to zejména na výši dodavatelem účtované sazby DPH;
 • zajišťuje evidenci jednotlivých došlých plateb a odpovídá za faktickou správnost přiřazení těchto plateb k předpisům;
 • v případě plateb přes kontroluje částky zasílané inkasním střediskem pošty na příslušný běžný účet;
 • zpracovává pravidelné účetní uzávěrky podle metodiky platné pro příslušný účetní okruh
 • zpracovává roční účetní uzávěrky a připravuje podklady pro zpracování daňového přiznání;
 • vede evidenci všech daňových povinností jednotlivých klientů organizace;
 • obsluhuje výpočetní techniku při zpracování určených evidencí;
 • vyřizuje běžnou korespondenci s uživateli týkající se svěřené oblasti`

zpět na volná místa

Kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do 24 hodin. Děkujeme.


777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

(1/17) Změna adresy provozovny Praha 2 03.01.2017

POZOR !!! Provozovna správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je J.Masaryka 257/26, Praha 2. Úřední hodiny zůstávají beze změny.