Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Asistence při řešení pojistných událostí

V případě zjištění škody Vám doporučujeme následující postup:

Na tomto místě si stáhněte interní dotazník pro hlášení pojistné události, kde naleznete přehledný seznam informací, které nemáme sami k dispozici a potřebujeme je od Vás pro nahlášení škody. Údaje stačí doplnit volným textem a v rozsahu, který je Vám aktuálně známý. Vyplněný dotazník nám zašlete jako přílohu e-mailem. Pojistnou událost nám samozřejmě můžete nahlásit i prostým e-mailem nebo telefonicky.

Seznamte se prosím i s následujícími informacemi a pokyny:

  • Partnerem společnosti IKON při správě Vašeho domu je výbor SVJ, popř. představenstvo BD. Nejste-li členem výboru / představenstva, tak v případě, že jste škodu zaznamenal/a jako první, bez zbytečného odkladu informujte výbor / představenstvo.
  • Doporučujeme, aby výbor / představenstvo nebo jiná pro tento případ pověřená osoba, s přihlédnutím k povaze škody, poté co nejdříve informovali příslušného pracovníka společnosti IKON, který má na starost správu Vašeho domu (technik, popř. pracovníka podpůrných služeb společnosti IKON Ing. Pospíšila nebo obchodního zástupce Generali České pojišťovny Ing. Weinzettla (kontakty viz níže).
  • Podstatné pro úspěšnou likvidaci je určení příčiny vzniku škody, která samozřejmě musí být jedním z pojištěných rizik dle uzavřených rámcových smluv, popř. dle individuálních ujednání pro Váš dům. Plné texty platných rámcových smluv i pojistných podmínek naleznete v sekci „Jak to funguje“. Poradíme Vám, zda lze zjištěnou škodu považovat za pojistnou událost v souladu s uzavřenými smlouvami a platnými pojistnými podmínkami a pokud ano, za jakých podmínek ji lze likvidovat. Dohodneme se s Vámi, které úkony v rámci hlášení škody a doložení potřebných dokladů zajistíme Vaším jménem a které provedete sami.
  • Co nejdříve (v každém případě ale před provedením opravy) pořiďte vlastní fotodokumentaci škody a je-li to zřejmé a technicky možné, též příčiny jejího vzniku, popř. požádejte naše pracovníky o spolupráci při pořízení fotodokumentace.
  • Zaznamenejte si přesné datum a čas vzniku události, popř. datum (a čas) zjištění a datum (a čas), kdy byla věc naposledy viděna v pořádku, upřesnění popisu místa škody v rámci budovy a dále, kdo škodu zjistil a jeho kontaktní údaje (telefon, e-mail).
  • Sestavte stručný popis příčiny škody (popis škodního děje).
  • Sestavte stručný popis rozsahu škody, včetně odhadu její předpokládané výše.
  • V případě, že se jedná o pojistnou událost z pojištění odpovědnosti, si zaznamenejte identifikační údaje poškozeného, příp. svědků (včetně jejich kontaktních údajů); jde-li o poškození motorového vozidla, též tovární značku, typ vozidla a registrační značku; dále číslo účtu poškozeného pro výplatu pojistného plnění.
  • V případě pojistných událostí v důsledku vloupání, odcizení, vandalismu apod. je nezbytné událost neprodleně nahlásit na příslušný útvar Policie ČR. Protokol a následně i usnesení je třeba připojit jako přílohu k hlášení události, popř. dodatečně v průběhu likvidace doplnit do dokumentace. Máte-li tyto dokumenty k dispozici, prosím předejte nám je, popř. se dohodněte s naším pracovníkem zajišťujícím správu domu, že hlášení Policii ČR zajistí.
  • Budete-li sami zajišťovat odstranění škody, předejte nám prosím následně i všechny doklady dokumentující náklady na odstranění škody (zejména faktury, příp. další související dokumenty).

Budeme-li hlásit škodu Vaším jménem (tuto variantu doporučujeme), předejte nám výše uvedené informace a dokumenty, nejlépe elektronicky, s přiloženými dokumenty ve formátech MS Word, MS Excel, PDF či JPG. Po zaregistrování škody v systému Generali České pojišťovny Vám sdělíme číslo škodní události.

Škodu můžete nahlásit i sami prostřednictvím příslušného interaktivního formuláře na webu Generali České pojišťovny.

Tím začne proces likvidace pojistné události.

Průběh likvidace škodní události můžete dále sledovat na webu Generali České pojišťovny pod jejím číslem, pro přístup je třeba dále zadat IČ společnosti IKON 45800031. V interaktivním formuláři je zároveň možno doplňovat další dokumenty požadované pojišťovnou. V případě potřeby můžete komunikovat i přímo s určeným likvidátorem Generali České pojišťovny, jehož kontaktní údaje Vám budou sděleny.

Po dokončení procesu likvidace škody Vás budeme informovat o výsledku, pokud Vás pojišťovna nevyrozumí přímo.

V případě dotazů nebo jakýchkoliv problémů nás laskavě kontaktujte:

IKON spol. s r. o.,
ředitelství společnosti, Nehvizdská 22/8, 198 00 Praha 9

Ing. Petr Pospíšil, podpůrné služby
e-mail: pospisil@ikon.cz, tel. 281 862 741, 777 707 447

Ing. Jiří Splítek, obchodní ředitel
e-mail: splitek@ikon.cz, tel. 281 862 741, 777 757 944


Generali Česká pojišťovna, a.s.,
pojištění průmyslu a podnikatelů, Nehvizdská 22/8, 198 00 Praha 9

Ing. Karel Weinzettl, specialista podnikatelského pojištění
e-mail: karel.weinzettl@generaliceska.cz, tel.  603 112 164

Ing. Jan Nevrtal, manažer klíčových klientů
e-mail: jan.nevrtal@generaliceska.cz, tel.603 558 130

Kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do 24 hodin. Děkujeme.Aktuality

02/23 Zveřejnění průměrné roční míry inflace 11.01.2023

Věc: Výpis ze statistického zjišťování
Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021

01/23 Mzdová agenda od 1. 1. 2023 10.01.2023

Minimální mzda v roce 2023 – vláda se rozhodla zvýšit minimální měsíční mzdu na 17 300,- Kč a minimální hodinovou sazbu na 103,80 Kč.

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…