Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(39/09) Účetnictví - vyhláška

 

Ročník 2009

SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:
Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
Citace: 410/2009 Sb.
Částka: 133/2009 Sb.
Na straně (od-do): 6854-6930
Rozeslána dne: 25. listopadu 2009
Druh předpisu: Vyhláška
Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 11. listopadu 2009
Datum účinnosti od: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: ANO
Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:
505/2002 Sb.; 477/2003 Sb.; 549/2004 Sb.; 401/2005 Sb.; 576/2006 Sb.; 353/2007 Sb.; 472/2008 Sb.; 402/2005 Sb.

Text předpisu:
410
 
VYHLÁŠKA
 
ze dne 11. listopadu 2009,
 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky


Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5 tohoto zákona:

 
ČÁST PRVNÍ
 
PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
 
§ 1

Tato vyhláška stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu


 
a)
rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,
b)
uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, včetně uspořádání, označování a obsahového vymezení podrozvahových účtů,
c)
uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce,
d)
uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, včetně informací o nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků,
e)
uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu,
f)
směrnou účtovou osnovu,
g)
účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, postupy tvorby a použití rezerv,
h)
závazný vzor částí účetní závěrky.

 
§ 2

Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a c) zákona, které jsou územními samosprávnými celky1), dobrovolnými svazky obcí2) (dále jen "svazky obcí"), regionálními radami regionů soudržnosti3), příspěvkovými organizacemi4), státními fondy podle rozpočtových pravidel5), Pozemkovým fondem České republiky6) a organizačními složkami státu7).

 
ČÁST DRUHÁ
 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
 
HLAVA I
 
ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
 
§ 3
 
Části účetní závěrky a označování jejich položek

(1) Účetní závěrka se skládá z částí


 
a)
rozvaha (bilance),
b)
výkaz zisku a ztráty,
c)
příloha,
d)
přehled o peněžních tocích a
e)
přehled o změnách vlastního kapitálu.
(2) Položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy, římských číslic, arabských číslic a názvem položky. Položky tabulkových částí přílohy se označují v souladu se závazným vzorem přílohy.

(3) Položky částí účetní závěrky se uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí.

(4) Technickou formu částí účetní závěrky stanoví technická vyhláška o účetních záznamech8).

(5) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v tisících Kč. Způsob zaokrouhlování stanoví jiný právní předpis9).

 
§ 4
 
Rozvaha

(1) V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv. Příloha č. 1 k této vyhlášce stanoví uspořádání a označování položek rozvahy a její základní závazný vzor a dále závazné vzory pro:


 
a)
organizační složky státu,
b)
územní samosprávné celky, svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti,
c)
příspěvkové organizace,
d)
státní fondy a
e)
Pozemkový fond České republiky.
(2) V prvním sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni neupravená o výši oprávek a opravných položek (Brutto).

(3) Ve druhém sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni uvádí informace o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce (Korekce).

(4) Ve třetím sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni uvádí informace o stavu dané položky upravená o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce (Netto).

(5) Ve čtvrtém sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období (dále jen "minulé období") upravená o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce (Netto minulé období).

(6) V prvním sloupci pasiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

(7) V druhém sloupci pasiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni minulého období.

(8) Hodnoty položek rozvahy se vykazují podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy buď s kladným nebo se záporným znaménkem, s výjimkou účtů č. 336, 341, 342, 343, 345 a 363, u nichž dochází k porovnávání stavu obratů stran "Má dáti" a "Dal", a výsledný rozdíl vstupuje:


 
a)
do aktiv kladně, jestliže převažuje stav obratu strany účtu "Má dáti" nad stavem obratu strany "Dal",
b)
do pasiv kladně, jestliže převažuje stav obratu strany účtu "Dal" nad stavem obratu strany "Má dáti".
(9) Položky rozvahy "AKTIVA CELKEM" a "PASIVA CELKEM" se musí rovnat.

 
§ 5
 
Výkaz zisku a ztráty

(1) Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledků hospodaření. Příloha č. 2 k této vyhlášce stanoví uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty a jeho základní závazný vzor a dále závazné vzory pro:


 
a)
organizační složky státu,
b)
územní samosprávné celky, svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti,
c)
příspěvkové organizace,
d)
státní fondy a
e)
Pozemkový fond České republiky.
(2) Ve výkazu zisku a ztráty se vykazují konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění za účetní jednotku k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni, a to ve stavu za


 
a)
běžné účetní období ve dvou sloupcích


 
1.
za hlavní činnost účetní jednotky a
2.
za hospodářskou činnost účetní jednotky,
b)
minulé období ve dvou sloupcích


 
1.
za hlavní činnost účetní jednotky a
2.
za hospodářskou činnost účetní jednotky.
(3) Hlavní činností se pro účely této vyhlášky rozumí veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena jiným právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem.
(4) Hospodářskou činností se pro účely této vyhlášky rozumí činnosti stanovené jiným právním předpisem, nebo činnosti stanovené zřizovatelem ve zřizovací listině, například činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost.

(5) Položka "Výsledek hospodaření po zdanění" uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze.

 
§ 6
 
Přehled o peněžních tocích

(1) Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek aktiv a pasiv a podává informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků za účetní období. Uspořádání a označování položek přehledu o peněžních tocích a jeho závazný vzor stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce.

(2) U jednotlivé položky přehledu o peněžních tocích se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni.

 
§ 7
 
Přehled o změnách vlastního kapitálu

(1) Přehled o změnách vlastního kapitálu je rozpisem položky "C. Vlastní kapitál" rozvahy a podává informaci o uspořádání položek, které vyjadřují jejich změnu za účetní období. Uspořádání a označování položek přehledu o změnách vlastního kapitálu a jeho závazný vzor stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.

(2) V prvním sloupci u jednotlivé položky přehledu o změnách vlastního kapitálu se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni minulého období.

(3) V druhém sloupci u jednotlivé položky přehledu o změnách vlastního kapitálu se uvádí informace k rozvahovému dni o zvýšení jejího stavu v běžném účetním období a vykazuje se s kladným znaménkem.

(4) V třetím sloupci u jednotlivé položky přehledu o změnách vlastního kapitálu se uvádí informace k rozvahovému dni o snížení jejího stavu v běžném účetním období a vykazuje se záporným znaménkem.

(5) Ve čtvrtém sloupci u jednotlivé položky přehledu o změnách vlastního kapitálu se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni.

 
§ 8
 
Příloha

Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v ostatních částech účetní závěrky. Uspořádání a označování položek přílohy stanoví § 45 a závazný vzor tabulkových částí přílohy stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.

 
§ 9
 
Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

(1) Příspěvkové organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,


 
a)
neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona a
b)
nepoužijí ustanovení § 59 až 64 v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou.
(2) Příspěvkové organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo svazek obcí, nesestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

 
§ 10
 
Ostatní pravidla sestavování účetní závěrky

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

(2) V případě použití termínu "jiný" obsahuje daná položka stavy a obraty příslušných účtů, které nejsou specifikovány nebo které účetní jednotka neuvádí v položkách označených stejným velkým písmenem latinské abecedy a stejnou římskou číslicí (skupina položek) s nižšími arabskými číslicemi a souvisejícím názvem položky.

(3) V případě použití termínu "ostatní" obsahuje daná položka stavy a obraty příslušných účtů, které nejsou specifikovány nebo které účetní jednotka neuvádí v žádné z položek označených stejným velkým písmenem latinské abecedy a stejnou římskou číslicí (skupina položek). Dále obsahuje účetní případy, které jsou podle jiného právního předpisu10) utajovanými skutečnostmi nebo informacemi.

 
HLAVA II
 
OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK ROZVAHY
 
§ 11
 
Dlouhodobý nehmotný majetek

(1) Položka "A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku 60 000 Kč. Dále tato položka obsahuje povolenky na emise a preferenční limity. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

(2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku 60 000 Kč v rámci jednoho účetního období, a to při splnění podmínek uvedených v odstavci 1,


 
a)
k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku,
b)
drobného dlouhodobého nehmotného majetku vymezeného v odstavci 6.
(3) Podle odstavce 1 jsou


 
a)
nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje a software takové výsledky a software, které jsou buď vytvářeny vlastní činností k obchodování s nimi, anebo nabyty od jiných osob,
b)
ocenitelnými právy zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle jiných právních předpisů11) za podmínek stanovených v písmenu a),
c)
povolenkami na emise povolenky na emise skleníkových plynů, jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností a jednotky přiděleného množství12) bez ohledu na výši ocenění,
d)
preferenčními limity zejména individuální referenční množství mléka13), individuální produkční kvóty13), individuální limit prémiových práv13) bez ohledu na výši ocenění, u prvního držitele13) pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily její významnost.
(4) Věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny například v důsledku prodeje nebo likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet. V případě variantního postupu při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku nebo jeho části jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku všechna variantní řešení.

(5) Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

(6) Položka


 
a)
"A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje majetek stanovený v odstavci 1, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení dolní hranice,
b)
"A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje majetek, který neobsahují položky dlouhodobého nehmotného majetku A.I.1. až A.I.5. bez ohledu na výši ocenění,
c)
"A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje zejména pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání,
d)
"A.I.8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku" obsahuje v průběhu účetního období náklady, případně výdaje, jejichž jednotlivé ocenění je nižší než částka stanovená v odstavci 2 a které mohou v úhrnu za celé účetní období splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle odstavce 2. Nejpozději k rozvahovému dni účetní jednotka posoudí, zda jsou splněny podmínky podle odstavce 2. Pokud jsou splněny podmínky podle odstavce 2, uvede technické zhodnocení v příslušné položce majetku, v opačném případě uvede tato plnění v příslušné položce nákladů.
(7) Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti14) a software pro řízení technologií nebo zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Dále může účetní jednotka rozhodnout, že o technických auditech15) a energetických auditech16), lesních hospodářských plánech17), plánech povodí18) a povodňových plánech19) neúčtuje jako o dlouhodobém nehmotném majetku.

 
§ 12
 
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

(1) Položky "Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku" vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto nehmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví, a které současně vstupuje do nákladů účetní jednotky prostřednictvím odpisů.

(2) Položky "Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku" vytvářejí účetní jednotky podle § 66.

(3) Položka


 
a)
"Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje" obsahuje vyjádření využívání výsledků výzkumu a vývoje účetní jednotkou za dobu jejich používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje" ve sloupci "Korekce",
b)
"Oprávky k software" obsahuje vyjádření využívání software účetní jednotkou za dobu jeho používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.I.2. Software" ve sloupci "Korekce",
c)
"Oprávky k ocenitelným právům" obsahuje vyjádření využívání ocenitelných práv účetní jednotkou za dobu jejich používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.I.3. Ocenitelná práva" ve sloupci "Korekce",
d)
"Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku" obsahuje vyjádření využívání drobného dlouhodobého nehmotného majetku účetní jednotkou za dobu jeho používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" ve sloupci "Korekce",
e)
"Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku" obsahuje vyjádření využívání ostatního dlouhodobého nehmotného majetku účetní jednotkou za dobu jeho používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek" ve sloupci "Korekce".

 
§ 13
 
Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku se uvádějí v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky dlouhodobého nehmotného majetku.

 
§ 14
 
Dlouhodobý hmotný majetek

(1) Položka "A.II.1. Pozemky" obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím.

(2) Položka "A.II.2. Kulturní předměty" obsahuje, bez ohledu na výši ocenění, zejména kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, umělecká díla a obdobné věci, a to včetně souborů tohoto majetku. Neobsahuje majetek uvedený v položkách "A.II.3. Stavby", "A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí", "A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek", "B.I.7. Pořízení zboží", "B.I.8. Zboží na skladě", "B.I.9. Zboží na cestě".

(3) Položka "A.II.3. Stavby" obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti


 
a)
stavby20) včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle jiných právních předpisů21),
b)
otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,
c)
technické rekultivace,
d)
byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle jiného právního předpisu22),
e)
nemovité kulturní památky oceněné pořizovací nebo reprodukční pořizovací cenou,
f)
technické zhodnocení majetku uvedeného v § 28 odst. 5 zákona, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč,
g)
technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby oceněné podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona.
(4) Položka "A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí" obsahuje samostatné movité věci a soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné movité věci nebo souboru majetku podle § 71 převyšuje částku 40 000 Kč, a předměty z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky.

(5) Položka "A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů" obsahuje


 
a)
ovocné stromy a ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na hektar,
b)
trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.
(6) Položka "A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje movité věci, popřípadě soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice. Za drobný dlouhodobý hmotný majetek se považují vždy


 
a)
předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým majetkem podle odstavce 4, bez ohledu na výši pořizovací ceny a
b)
věci pořízené formou finančního leasingu, popřípadě bezúplatně převzaté, u kterých ocenění podle § 25 zákona nepřevyšuje částku 40 000 Kč.
(7) Položka "A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje zejména dospělá zvířata, například plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, zvířata základního stáda jiných hospodářsky využívaných chovů, například muflonů, daňků, jelenů a pštrosů, a dále koně, osly, muly a mezky, a to bez ohledu na výši ocenění. Dále obsahuje ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky stanovené v § 66 odst. 2, a to bez ohledu na výši ocenění, a dále obsahuje technické zhodnocení majetku oceněného podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona s výjimkou technického zhodnocení, které je uvedeno v položce "A.II.3. Stavby". Neobsahuje majetek uvedený v položce "B.I. Zásoby".

(8) Položka "A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.

(9) Za dlouhodobý hmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku 40 000 Kč v rámci jednoho účetního období.

(10) Položka "A.II.9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku" obsahuje v průběhu účetního období náklady, případně výdaje, jejichž jednotlivé ocenění je nižší než částka stanovená v odstavci 9 a která mohou v úhrnu za celé účetní období splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku podle odstavce 9. Nejpozději k rozvahovému dni účetní jednotka posoudí, zda jsou splněny podmínky podle odstavce 9. Pokud jsou splněny podmínky podle odstavce 9, uvede technické zhodnocení v příslušné položce majetku, v opačném případě uvede tato plnění v příslušné položce nákladů.

(11) Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy23) pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele.

 
§ 15
 
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

(1) Položky "Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku" vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého hmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto hmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví, a které současně vstupuje do nákladů účetní jednotky prostřednictvím odpisů.

(2) Položky "Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku" vytvářejí účetní jednotky podle § 66.

(3) Položka


 
a)
"Oprávky ke stavbám" obsahuje vyjádření využívání staveb účetní jednotkou za dobu jejich používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.II.3. Stavby" ve sloupci "Korekce",
b)
"Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí" obsahuje vyjádření využívání samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí účetní jednotkou za dobu jejich používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí" ve sloupci "Korekce",
c)
"Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů" obsahuje vyjádření využívání pěstitelských celků trvalých porostů účetní jednotkou za dobu jejich používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů" ve sloupci "Korekce",
d)
"Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku" obsahuje vyjádření využívání drobného dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotkou za dobu jeho používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek" ve sloupci "Korekce",
e)
"Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku" obsahuje vyjádření využívání ostatního dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotkou za dobu jeho používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek" ve sloupci "Korekce".

 
§ 16
 
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku se uvádějí v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky dlouhodobého hmotného majetku.

 
§ 17
 
Dlouhodobý finanční majetek

(1) Položka


 
a)
"A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem" obsahuje majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem24) pořízené za účelem držení a výkonu majetkových práv po dobu delší než jeden rok,
b)
"A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem" obsahuje majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem25) v držení účetní jednotky po dobu delší než jeden rok,
c)
"A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti" obsahuje zejména dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry s dobou splatnosti delší než jeden rok,
d)
"A.III.4. Půjčky osobám ve skupině" obsahuje u územních samosprávných celků částky nebankovních půjček osobám ve skupině,
e)
"A.III.5. Jiné dlouhodobé půjčky" obsahuje jiné nebankovní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok,
f)
"A.III.6. Termínované vklady dlouhodobé" obsahuje termínované vklady u bank s dobou splatnosti delší než jeden rok,
g)
"A.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek" obsahuje ostatní dlouhodobý finanční majetek, který neobsahují položky A.III.1. až A.III.6.
(2) Položka "A.III.8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek" obsahuje dlouhodobý finanční majetek v průběhu jeho pořizování.

 
§ 18
 
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku

Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku se uvádějí v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky dlouhodobého finančního majetku.

 
§ 19
 
Dlouhodobé pohledávky

Položka


 
a)
"A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé" obsahuje poskytnuté návratné finanční výpomoci s dobou splatnosti delší než jeden rok,
b)
"A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů" obsahuje převzaté pohledávky z úvěrů s dobou splatnosti delší než jeden rok,
c)
"A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy" obsahuje poskytnuté zálohy, které budou zúčtovány za více než jeden rok,
d)
"A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků pohledávky za dlužníkem k navrácení prostředků po realizaci ručení s dobou splatnosti delší než jeden rok,
e)
"A.IV.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky" obsahuje pohledávky se splatností delší než jeden rok, které neobsahují položky A.IV.1. až A.IV.5.

 
§ 20
 
Zásoby

(1) Položka "B.I. Zásoby" obsahuje materiál do okamžiku spotřeby, jimiž jsou materiál na skladě, pořízení materiálu, materiál na cestě, nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, ostatní zásoby, zboží na skladě, pořízení zboží a zboží na cestě.

(2) Do materiálu zejména náleží


 
a)
suroviny, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,
b)
pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu, například lak na výrobky,
c)
látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například mazadla, palivo, čisticí prostředky,
d)
náhradní díly,
e)
obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží,
f)
další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění,
g)
další movité věci nesplňující podmínky podle § 14 odst. 6 s dobou použitelnosti delší než jeden rok.
(3) Položka


 
a)
"B.I.1. Pořízení materiálu" obsahuje částky pořízeného materiálu do okamžiku spotřeby,
b)
"B.I.2. Materiál na skladě" obsahuje pořízený materiál převedený na sklad do okamžiku spotřeby,
c)
"B.I.4. Nedokončená výroba" obsahuje produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také nejsou ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty,
d)
"B.I.5. Polotovary vlastní výroby" obsahuje produkty, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky,
e)
"B.I.6. Výrobky" obsahuje předměty (věci) vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky,
f)
"B.I.7. Pořízení zboží", "B.I.8. Zboží na skladě" a "B.I.9. Zboží na cestě" obsahuje movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Položky obsahují výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Položky obsahují též nemovitosti, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení,
g)
"B.I.10. Ostatní zásoby" obsahuje zásoby, které neobsahují položky B.I.1. až B.I.9., zejména mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále například kožešinová zvířata, ryby, včelstva, drůbež (hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm), psy, služební koně, veškerá zvířata v zoologických zahradách bez ohledu na jejich pořizovací cenu.

 
§ 21
 
Opravné položky k zásobám

Opravné položky k zásobám se uvádějí v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky zásob, s výjimkou položek "B.I.1. Pořízení materiálu", "B.I.3. Materiál na cestě", "B.I.7. Pořízení zboží" a "B.I.9. Zboží na cestě", v jejichž případě se opravné položky netvoří.

 
§ 22
 
Krátkodobé pohledávky

(1) Položka


 
a)
"B.II.1. Odběratelé" obsahuje částky pohledávek za odběrateli v oblasti soukromoprávních vztahů,
b)
"B.II.2. Směnky k inkasu" obsahuje hodnoty směnek cizích přijatých od odběratelů a jiných plátců,
c)
"B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry" obsahuje částky pohledávek za směnky nebo jiné cenné papíry předané bance k proplacení, a to před dobou jejich splatnosti,
d)
"B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy" obsahuje částky krátkodobých poskytnutých záloh dodavatelům před splněním smlouvy dodavatelem,
e)
"B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti" obsahuje pohledávky vzniklé v rámci hlavní činnosti účetní jednotky nebo v souvislosti s ní, které nejsou vykázány v některé z položek krátkodobých pohledávek,
f)
"B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé" obsahuje krátkodobé návratné finanční výpomoci poskytnuté územními samosprávnými celky, státními fondy a organizačními složkami státu podle jiných právních předpisů,
g)
"B.II.8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek" obsahuje pohledávky vzniklé při správě daní a z výběru pojistného, pokud jsou tyto daně nebo pojistné pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu26),
h)
"B.II.9. Pohledávky ze sdílených daní" obsahuje pohledávky vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní. Dále obsahuje pohledávky organizační složky státu, které souvisejí s plněním povinnosti vůči státnímu rozpočtu podle jiného právního předpisu27).
(2) Položka "B.II.10. Pohledávky za zaměstnanci" obsahuje zejména částky pohledávek za zaměstnanci z titulu záloh na cestovné, záloh k vyúčtování, uplatnění náhrad.

(3) Položka


 
a)
"B.II.12. Daň z příjmů" obsahuje pohledávky za správcem daně z titulu daně z příjmů,
b)
"B.II.13. Jiné přímé daně" obsahuje částky pohledávek z titulu daně z příjmů, jejíž odvod správci daně zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, například zaměstnancům,
c)
"B.II.14. Daň z přidané hodnoty" obsahuje pohledávky za správcem daně z titulu nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty,
d)
"B.II.15. Jiné daně a poplatky" obsahuje částky daňové povinnosti ze spotřebních daní a dalších daní ve vztahu k příslušným daňovým předpisům, například daň silniční, daň z nemovitosti, daň dědickou, daň darovací, daň z převodu nemovitostí včetně nároku vůči správci daně na vrácení daně za zdaňovací období.
(4) Položka "B.II.18. Pohledávky za účastníky sdružení" obsahuje pohledávky za účastníky sdružení bez právní subjektivity28).

(5) Položka


 
a)
"B.II.19. Krátkodobé pohledávky z ručení" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků krátkodobé pohledávky za dlužníkem k navrácení prostředků po realizaci ručení,
b)
"B.II.20. Pevné termínové operace a opce" obsahuje u územních samosprávných celků a organizačních složek státu pohledávky z pevných termínových operací a opcí,
c)
"B.II.23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí" obsahuje zejména částky pohledávek souvisejících s realizací programů vyhlašovaných Evropskou komisí.
(6) Položka


 
a)
"B.II.25. Náklady příštích období" obsahuje částky výdajů běžného účetního období, které se vztahují k nákladům v příštích obdobích,
b)
"B.II.26. Příjmy příštích období" obsahuje částky výnosů, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly dosud vyúčtovány jako pohledávky,
c)
"B.II.27. Dohadné účty aktivní" obsahuje pohledávky ze soukromoprávních vztahů, na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění k okamžiku účetního případu. Dále obsahuje pohledávky za rozpočty a z jiných vztahů, pokud vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná výše plnění, a proto je nelze vykazovat v položkách A.IV.5., B.II.16., B.II.17. a B.II.23. a zároveň o těchto skutečnostech účtovat v knihách podrozvahových účtů.

 
§ 23
 
Opravné položky k pohledávkám

(1) Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám se uvádějí v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky dlouhodobých pohledávek, s výjimkou položek "A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé", "A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy", v jejichž případě se opravné položky netvoří.

(2) Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám se uvádějí v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky krátkodobých pohledávek, s výjimkou položek "B.II.2. Směnky k inkasu", "B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry", "B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy", "B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti", "B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé", "B.II.9. Pohledávky ze sdílených daní", "B.II.10. Pohledávky za zaměstnanci", "B.II.11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění", "B.II.12. Daň z příjmů", "B.II.13. Jiné přímé daně", "B.II.14. Daň z přidané hodnoty", "B.II.15. Jiné daně a poplatky", "B.II.16. Pohledávky za státním rozpočtem", "B.II.17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků", "B.II.20. Pevné termínové operace a opce", "B.II.21. Pohledávky z finančního zajištění", "B.II.22. Pohledávky z vydaných dluhopisů", "B.II.23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí", "B.II.24. Poskytnuté zálohy na dotace", "B.II.25. Náklady příštích období", "B.II.26. Příjmy příštích období" a "B.II.27. Dohadné účty aktivní", v jejichž případě se opravné položky netvoří.

 
§ 24
 
Příjmový účet rozpočtového hospodaření

Položka "B.III.1. Příjmový účet organizačních složek státu" obsahuje u organizačních složek státu jejich příjmy.

 
§ 25
 
Krátkodobý finanční majetek

(1) Položka


 
a)
"B.IV.1. Majetkové cenné papíry k obchodování" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků cenné papíry a podíly majetkové povahy, které účetní jednotka určila k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, nejvýše dvanácti měsíců, zejména akcie, podílové listy investičních společností,
b)
"B.IV.2. Dluhové cenné papíry k obchodování" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků dluhové cenné papíry, které účetní jednotka určila k obchodování s cílem dosahovat zisk v krátkodobém horizontu, nejvýše dvanácti měsíců.
(2) Položka


 
a)
"B.IV.5. Jiné běžné účty" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků stav a pohyby cizích prostředků, mezd převedených na konci účetního období na tento účet, u příspěvkových organizací a státních fondů obsahuje stav a pohyb cizích prostředků,
b)
"B.IV.6. Účty spravovaných prostředků" obsahuje u Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") zejména stavy a pohyby na bankovních účtech spravovaných v rámci kapitol 397 Operace státních finančních aktiv a 398 Všeobecná pokladní správa,
c)
"B.IV.7. Souhrnné účty" obsahuje u ministerstva a účetních jednotek podle své příslušnosti k hospodaření s majetkem, který souvisí s příjmy a výdaji státního rozpočtu kapitol 396 Státní dluh a 398 Všeobecná pokladní správa, stavy na bankovních účtech,
d)
"B.IV.8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu" obsahuje zůstatky bankovních účtů užívaných v souvislosti s rozpočtovým určením daní. Dále obsahuje zůstatky bankovních účtů prostředků organizační složky státu, která spravuje tyto prostředky a plní povinnosti vůči státnímu rozpočtu podle jiného právního předpisu,
e)
"B.IV.9. Běžný účet" obsahuje stav a pohyby peněžních prostředků u příspěvkových organizací za hlavní i hospodářskou činnost, u územních samosprávných celků a organizačních složek státu stav a pohyby peněžních prostředků podle jiných právních předpisů a za hospodářskou činnost,
f)
"B.IV.10. Běžný účet FKSP" obsahuje u organizačních složek státu, příspěvkových organizací a státních fondů podle jiného právního předpisu stav a pohyby peněžních prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb.
(3) Položka


 
a)
"B.IV.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků" obsahuje stav peněžních prostředků na základním běžném účtu územních samosprávných celků,
b)
"B.IV.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků" obsahuje stavy peněžních prostředků finančních a peněžních fondů územních samosprávných celků,
c)
"B.IV.13. Běžné účty státních fondů" obsahuje u státních fondů stavy a pohyby peněžních prostředků na bankovním účtu, neobsahuje cizí peněžní prostředky a peněžní prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb,
d)
"B.IV.14. Běžné účty fondů organizačních složek státu" obsahuje stavy peněžních prostředků fondů organizačních složek státu,
e)
"B.IV.16. Peníze na cestě" obsahuje stav peněžních prostředků převáděných mezi bankovními účty, případně mezi bankovním účtem a pokladnou.

 
§ 26
 
Vlastní kapitál

(1) Položka "C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky" vyjadřuje vlastní zdroj krytí aktiv účetní jednotky, včetně oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků, dotací na pořízení dlouhodobého majetku, agregovaných příjmů a výdajů rozpočtového hospodaření minulých let a oprav chyb minulých let.

(2) Položka


 
a)
"C.I.1. Jmění účetní jednotky" obsahuje zejména bezúplatně převzatý nebo předaný dlouhodobý majetek, přírůstky nebo úbytky darovaného dlouhodobého majetku a přírůstky nebo úbytky oběžných aktiv,
b)
"C.I.2. Fond privatizace" obsahuje u ministerstva zdroje privatizace podle zákona o zrušení Fondu národního majetku, ve znění pozdějších předpisů,
c)
"C.I.3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku" obsahuje dotace na pořízení dlouhodobého majetku podle jiných právních předpisů,
d)
"C.I.4. Agregované příjmy a výdaje minulých let" obsahuje při otevření účetních knih kumulované příjmy a výdaje rozpočtového hospodaření let minulých.
(3) Položka


 
a)
"C.I.5. Kurzové rozdíly" obsahuje kurzové rozdíly nerealizované,
b)
"C.I.6. Oceňovací rozdíly při změně metody" obsahuje oceňovací rozdíly vyplývající ze změn účetních metod a prvotního použití metody,
c)
"C.I.7. Jiné oceňovací rozdíly" obsahuje oceňovací rozdíly vzniklé zejména při ocenění reálnou hodnotou, které nebyly zaúčtované v nákladech nebo výnosech.

 
§ 27
 
Fondy účetní jednotky

(1) Položka "C.II. Fondy účetní jednotky" obsahuje položky "C.II.1. Fond odměn", "C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb", "C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření", "C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů", "C.II.5. Fond reprodukce majetku, investiční fond" a "C.II.6. Ostatní fondy".

(2) Položka


 
a)
"C.II.1. Fond odměn" obsahuje stav fondu odměn tvořeného podle jiných právních předpisů,
b)
"C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb" obsahuje stav fondu kulturních a sociálních potřeb tvořeného podle jiných právních předpisů,
c)
"C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" obsahuje stav rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření podle jiných právních předpisů,
d)
"C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů" obsahuje stav rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů podle jiných právních předpisů,
e)
"C.II.5. Fond reprodukce majetku, investiční fond" obsahuje stav fondu reprodukce majetku, případně investičního fondu, tvořeného podle jiných právních předpisů,
f)
"C.II.6. Ostatní fondy" obsahuje stav ostatních fondů tvořených v souladu s jinými právními předpisy a vnitřními předpisy účetní jednotky.

 
§ 28
 
Výsledek hospodaření

(1) Položka "C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období" obsahuje výsledek hospodaření běžného účetního období po zdanění.

(2) Položka "C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení" obsahuje výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

(3) Položka "C.III.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let" obsahuje nerozdělený zisk nebo neuhrazenou ztrátu minulých účetních


777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(01/19) Změny ve vysílání DVBT-2 12.12.2019

DVB-T2 nyní běží na přechodových sítích na kanálech 24, 26 a 31. Od 8. ledna to budou finální kanály 23, 26, 40 a 42.

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem