Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(37/09) Energetika - cenové rozhodnutí

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2009 ze dne 12. října 2009, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 12/2008
 

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí:


Čl. I.


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí č. 12/2008, se mění takto:

1. Bod (3.9) cenového rozhodnutí zní:

„(3.9) Pokud dodavatel zvýší celkovou výši stálých nákladů a zisku v kalkulaci ceny tepelné energie a po zvýšení cena tepelné energie přesahuje 650 Kč/GJ (2,34 Kč/kWh) včetně DPH nebo stálé náklady a zisk na jednotkové množství tepelné energie přesahují 200 Kč/GJ
(0,72 Kč/kWh) bez DPH, je podmínkou pro sjednání nebo vyúčtování ceny tepelné energie zaslání Úřadu
 

a) všech kalkulací nové výše ceny tepelné energie podle bodu (2.3) v rámci cenové

lokality,

 

b) skladby a způsobu dělení správní režie v souladu s bodem (2.5) přílohy č. 1 tohoto

cenového rozhodnutí v rámci cenové lokality a

 

c) kalkulace poslední sjednané ceny tepelné energie, u které dochází ke zvýšení stálých
nákladů a zisku.

Tato podmínka neplatí, pokud příčinou zvýšení stálých nákladů a zisku na jednotkové
množství tepelné energie je pouze důvodné snížení množství tepelné energie nebo pokud se
cena tepelné energie sjednává v souladu s body (3.6) a (3.7).“.


2. V příloze č. 1 odst. (1) bodě (1.1.2) se název druhého sloupce tabulky „Vydání stavebního
povolení k novým nebo z převážné části rekonstruovaným zařízení“ se nahrazuje názvem
„Uvedení do provozu nového nebo z převážné části rekonstruovaného zařízení“.

3. V příloze č. 1 odst. (1) bodě (1.1.2) se v tabulce číslo „0,75“ nahrazuje číslem „0,83“.
4. V příloze č. 1 odst. (1) bodě (1.1.2) se v celé tabulce číslo „2001“ nahrazuje číslem „2002“.
5. V příloze č. 1 odst. (1) bod (1.1.4) písmeno a) zní:
„a) v odůvodněných případech u tepelných zařízení, která byla uvedena do provozu nebo
z převážné části rekonstruována do roku 2002, nejdéle po dobu tří let od účinnosti tohoto
cenového rozhodnutí,“.
6. V příloze č. 1 odst. (1) bodě (1.2.3) se slova „na příslušné burze ve Spolkové republice
Německo“ nahrazují slovy „na jiné příslušné burze v rámci Evropské unie“.
7. V příloze č. 1 odst. (2) bod (2.2.4) zní:
„(2.2.4) V ceně tepelné energie nelze uplatnit odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem
s výjimkou majetku převedeného podle zvláštního právního předpisu13), odpisy majetku
nevyužívaného pro výrobu a rozvod tepelné energie, kromě záložních a špičkových tepelných
zdrojů, a odpisy a ostatní náklady související s rekonstrukcí nebo nově pořízeným zařízením
určeného pro výrobu a rozvod tepelné energie, které nebyly provedeny v souladu
s energetickým auditem podle zvláštního právního předpisu14), pokud se na dodavatele a
zařízení povinnost zpracování energetického auditu vztahuje.“.
8. V příloze č. 1 odst. (2) bodě (2.3.1) se slova „v daném místě“ zrušují.
9. V příloze č. 1 odst. (2) bod (2.4) včetně nadpisu zní:

„(2.4) Finanční leasing

(2.4.1) U smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci (dále jen „finanční
leasing“), uzavřených po 1. lednu 2004, lze v kalendářním roce v ceně tepelné energie uplatnit
pouze takovou část nákladů na finanční leasing, která nepřevýší roční výši odpisů příslušného
najatého majetku podle bodu (2.2) této přílohy. Po skončení smluvního vztahu, nedošlo-li
k přenechání předmětu finančního leasingu, může být neuplatněná část nákladů na finanční
leasing oprávněným nákladem v následujících letech, pokud jeho roční výše nepřevýší výši
odpovídající odpisům tohoto majetku podle bodu (2.2) této přílohy.
(2.4.2) V ceně tepelné energie nelze uplatnit náklady na finanční leasing neprovozovaného a
nevyužívaného majetku obdobně jako v bodě (2.2.4) této přílohy a finanční leasing původně
vlastního majetku.“.
10. V příloze č. 1 odst. (2) bod (2.5) včetně nadpisu zní:

„(2.5) Režijní náklady

Do ceny tepelné energie lze zahrnout režijní náklady ve výši dlouhodobě obvyklé
úrovně těchto nákladů. Režijními náklady jsou správní režie, která je dělena mezi různé
podnikatelské činnosti dodavatele a jednotlivé cenové lokality, a výrobní režie související
s výrobou a rozvodem tepelné energie, která je dělena mezi jednotlivé cenové lokality.
Rozdělení režijních nákladů, které si dodavatel určí, musí být kontrolovatelné, nesmí být
měněno v průběhu kalendářního roku a musí alokovat tyto náklady mezi jeho podnikatelské
činnosti a cenové lokality způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti. V rámci cenové
lokality se režijní náklady dělí mezi kalkulace příslušných cen tepelné energie jako ostatní
ekonomicky oprávněné náklady. Příslušný podíl nákladů vynaložených na mzdy a zákonné
pojištění, které souvisejí se zajištěním všech podnikatelských činností dodavatele s výjimkou
výrobní režie, je vždy zahrnut do správní režie.“.
11. V příloze č. 1 odst. (2) bodě (2.6) se před slova „investičních úvěrů“ vkládá slovo
„dlouhodobých“.
12. V příloze č. 1 odst. (2) se za bod (2.8) vkládá nový bod (2.9), který včetně nadpisu zní:

„(2.9) Společné náklady při využití druhotného energetického zdroje

U tepelné energie získané z druhotného energetického zdroje se od nákladů vznikajících
na společném zařízení oddělují ekonomicky oprávněné náklady pro tepelnou energii
věrohodným a kontrolovaným způsobem. Zvolený způsob dělení společných nákladů je
v průběhu kalendářního roku neměnný.“.
Dosavadní bod (2.9) se označuje jako bod (2.10).
13. V příloze č. 1 odst. (2) bodě (2.10.2) se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a
doplňuje se nové písmeno i), které zní:
„ i) opravné položky k pohledávkám a odpisy pohledávek.“.
14. V příloze č. 2 se v tabulce slovo „Leasing“ nahrazuje slovy „Finanční leasing“.
15. V příloze č. 2 se v tabulce slova „Celkem náklady“ nahrazují slovy „Stálé náklady a zisk
celkem26a)“.
 

Poznámka pod čarou 26a) zní: „26a) Součet stálých nákladů (položka 2.) a zisk (položka 3.).“.
 

Čl. II.

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
 

Předseda Energetického regulačního úřadu
Ing. Josef Fiřt v. r.777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(01/19) Změny ve vysílání DVBT-2 12.12.2019

DVB-T2 nyní běží na přechodových sítích na kanálech 24, 26 a 31. Od 8. ledna to budou finální kanály 23, 26, 40 a 42.

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem