Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(42/09) Zveřejňování jmen dlužníků - fyzických osob.

Úvod

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) zaujal toto stanovisko ve věci zveřejnění jmen fyzických osob, které nezaplatily pohledávky vzniklé na základě pravomocných rozhodnutí, ve vztahu k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). K uvedené problematice se Úřad vyjádřil mimo jiné v souvislosti s probíhajícím soudním řízením, kdy se občan domáhal ochrany před neoprávněným zveřejňováním svých osobních údajů.


Odůvodnění

Úřad vychází ve svém přístupu k této problematice zejména z článku 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který zakotvuje právo každého na ochranu před neoprávněným zveřejňováním údajů o své osobě. Úřad má za to, že ke zveřejnění osobních údajů dlužníků může dojít pouze se souhlasem subjektu údajů, přičemž tento názor opírá zejména o tato ustanovení zákona o ochraně osobních údajů:

1. Definice pojmu „zpracování osobních údajů“ v § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, ze které je patrné, že i zveřejňování osobních údajů je považováno za zpracování osobních údajů.

2. Definice pojmu „zveřejněný osobní údaj“, uvedená v ustanovení § 4 písm. l) zákona o ochraně osobních údajů, dle které se tímto pojmem rozumí údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu.

3. Ustanovení § 5 zákona o ochraně osobních údajů obsahující úpravu práv a povinností správce při zpracovávání osobních údajů; v této souvislosti zejména odstavec 2 citovaného ustanovení, kde je obsažena zásada, že zpracovávat osobní údaje lze pouze se souhlasem subjektu údajů. V tomtéž ustanovení jsou sice obsaženy výjimky z této zásady, ale žádná z nich se na uvedený případ nevztahuje. Obecně lze k této problematice uvést, že Úřad považuje zveřejnění osobních údajů dlužníků za nátlakové jednání, kterým jsou obvykle porušována i další ustanovení článku 10 Listiny základních práv a svobod.

Závěr

Zveřejňování osobních údajů v souvislosti se vznikem pohledávek (bez předchozího souhlasu subjektu údajů, který musí splňovat veškeré požadavky zákona o ochraně osobních údajů) považuje Úřad za nepřípustné zasahování do soukromí osob, neboť zpřístupněním takového údaje, který byl získán na základě soukromoprávního vztahu, může dojít k poškození dobrého jména takové osoby v mnoha dalších vztazích, a to jak soukromoprávních, tak i veřejnoprávních.
Aktuality

02/23 Zveřejnění průměrné roční míry inflace 11.01.2023

Věc: Výpis ze statistického zjišťování
Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021

01/23 Mzdová agenda od 1. 1. 2023 10.01.2023

Minimální mzda v roce 2023 – vláda se rozhodla zvýšit minimální měsíční mzdu na 17 300,- Kč a minimální hodinovou sazbu na 103,80 Kč.

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…