Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(40/08) Vše důležité o evidenci obyvatel.

 

Evidence obyvatel – jak přihlásit do bytu další osoby  

25.9.2008, JUDr. Pavla Schödelbauerová, MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

 

 
Je třeba odlišit soukromoprávní ohlašovací povinnost nájemce, řešenou Občanským zákoníkem, a s ní nesouvisející přihlašování osob do bytů, ošetřené zákonem o evidenci obyvatel a týkající se všech občanů bez ohledu na to, zda jsou účastníky nájemních vztahů.

 
Právní úprava
Problematika spojená s přihlašováním osob do bytů je řešena zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel"). Tato veřejnoprávní úprava se vztahuje obecně na všechny občany a nemá souvislost s ohlašovací povinností nájemce podle § 679 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen ObčZ), který je soukromoprávní úpravou vztahů mezi nájemcem a pronajímatelem vycházejících z nájemního vztahu.
Podle zákona o evidenci obyvatel se místem trvalého pobytu rozumí adresa, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Zákon připouští, aby každý občan měl pouze jedno místo trvalého pobytu. Současně je ze zákona zcela vypuštěn institut tzv. „přechodného pobytu". S ohledem na zrušení tohoto institutu může být občan trvale hlášen v objektu, který je podle vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslování budov a o postupu a oznamování čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů, označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem       a který je podle zvláštního právního předpisu (stavební předpisy) určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
 
Evidenční charakter trvalého pobytu
Vzhledem k tomu, že v praxi byla často opomíjena evidenční podstata předpisů upravujících hlášení a evidenci občanů, je v ustanovení § 10 odst. 2, výslovně konstatováno, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, ve kterém je hlášen, ani k vlastníkovi nemovitosti. Tím je zdůrazněn evidenční charakter institutu trvalého pobytu tj. trvalé přihlášení k pobytu má význam toliko z hlediska veřejné evidence pohybu a pobytu občanů.
Zákon stanoví, že místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Pokud nelze zjistit místo trvalého pobytu matky, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky v případě, že se narodil v cizině.
 
Změna místa pobytu - přihlašování osob do bytů
Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce je občan povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"), který obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana, a údaj o vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby. Občan je dále povinen předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu.
V případě, že se jedná o „volný byt" nebo nemovitosti předkládá osoba, která žádá o přihlášení k trvalému pobytu doklad - právní titul , který ji opravňuje k užívání nemovitosti - bytu do kterého se hlásí. Je to doklad o vlastnictví nemovitosti- bytu, případně doklad, že vlastník nemovitosti s bydlením jiné osoby souhlasí (nejčastěji ve formě nájemní smlouvy). V případě, že se jedná o nemovitosti ve spoluvlastnictví upravuje rozhodování spoluvlastníků nemovitosti pro případ obsazování (pronajímání) prostor v domě ObčZ v ust. § 139. Podle tohoto ustanovení rozhodují spoluvlastníci většinou počítanou podle velikosti podílů, to znamená, platný souhlas mohou udělit spoluvlastníci, kteří mají nadpoloviční většinu. Ti také mohou uzavřít nájemní smlouvu. Zvláštní úprava pak platí pro vyřizování společných věcí spadajících do společného jmění manželů (§ 145 ObčZ).
V případě, že se nejedná o volný byt, tj. k bytu nebo domu již existuje právní titul opravňující k jeho užívání (např. v domě je přihlášen vlastník, nebo k bytu je uzavřená nájemní smlouvaa je zde přihlášen nájemce), postačí k trvalému přihlášení souhlas osoby, která již získala právo užívat předmětný prostor (oprávněný uživatel -vlastník nebo nájemce apod.). Z toho vyplývá, že k přihlášení další osoby do bytu, který je již užíván právem nájmu nebo jiným právem, postačí souhlas nájemce bytu (oprávněného uživatele-vlastníka). V případě, že se jedná o byt ve společném nájmu, je nutný souhlas všech společných nájemců neboť se nejdná o běžnou záležitost dle § 701 odst. 1 ObčZ.
Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu a současně vydá občanovi potvrzení o místě trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu ve lhůtě do 15 dnů od dne zaevidování změny (§ 10 odst. 7 ObčZ). Současně ohlašovna uvede jméno, příjmení a datum narození osoby, ke které se další osoby přihlašují.     Na žádost vlastníka objektu sdělí ohlašovna jméno, příjmení a datum narození osoby, která se přihlásila do užívaného (pronajatého) bytu.
Tím je zajištěna možnost pronajímatele zjistit údaje o osobách, které jsou trvale hlášeny v pronajatých bytech, a lze předpokládat, že se zde i zdržují.
 
Zrušení místa trvalého pobytu
Důležitá je rovněž možnost zrušení místa trvalého pobytu upravená v § 12 ObčZ. Podle tohoto ustanovení ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, pokud byl zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností. Dále takto ohlašovna rozhodne rovněž v případě, kdy objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, byl odstraněn nebo zanikl nebo je nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.
Na základě návrhu oprávněné osoby, kterou je v případě obsazeného bytu oprávněný uživatel a v případě bytu právně volného majitel objektu, v němž se byt nachází, rozhodne ohlašovna o zrušení místa trvalého pobytu, pokud zaniklo právo občana byt nebo objekt nebo jeho část užívat a občan tento objekt neužívá. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.
Protože by na základě úředního zrušení pobytu mohla nastat situace, že občan by z tohoto důvodu nebyl evidován na žádné adrese, stanoví zákon, že když dojde ke zrušení místa trvalého pobytu, je místem trvalého pobytu občana nadále sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.
 

 

Pramen: http://www.stavebniklub.cz/?sekce=4&uroven=7&obsah=0&cid=199208777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

(1/17) Změna adresy provozovny Praha 2 03.01.2017

POZOR !!! Provozovna správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je J.Masaryka 257/26, Praha 2. Úřední hodiny zůstávají beze změny.