Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(26/08) Výtahy

 

Ročník 2008
 
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
 
PROFIL PŘEDPISU:
Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.
Citace: 142/2008 Sb.
Částka: 45/2008 Sb. (odkaz na PDF soubor)
Na straně (od-do): 1802
Rozeslána dne: 29. dubna 2008
Druh předpisu: Nařízení vlády
Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 26. března 2008
Datum účinnosti od: 29. prosince 2009
Platnost předpisu: ANO
Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:
 
Text předpisu:
142
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY
 
ze dne 26. března 2008,
 
kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy,
ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.


Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 3 zákona:

 
Čl. I

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Pro účely tohoto nařízení se výtahem rozumí zdvihací zařízení obsluhující různé výškové úrovně s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15o, určené k přepravě


 
a)
osob,
b)
osob a nákladů,
c)
pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná tak, že na ni lze bez obtíží vstoupit, a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.
Za výtahy podle tohoto nařízení se považují i zdvihací zařízení, jejichž nosná část se nepohybuje mezi pevnými vodítky, pokud mají určenou dráhu pohybu.

(3) Toto nařízení se nevztahuje na


 
a)
zdvihací zařízení, jejichž rychlost nepřekračuje 0,15 m/s,
b)
stavební výtahy,
c)
lanové dráhy, včetně pozemních lanových drah,
d)
výtahy zvlášť navržené a konstruované pro vojenské nebo policejní účely,
e)
zdvihací zařízení určená k tomu, aby z nich byly prováděny práce,
f)
důlní těžní zařízení,
g)
zdvihací zařízení jevištní techniky určená ke zvedání účinkujících během představení,
h)
zdvihací zařízení v dopravních prostředcích,
i)
zdvihací zařízení spojená se strojním zařízením a určená výhradně k zajištění přístupu na pracoviště, včetně míst pro údržbu a kontrolu na strojním zařízení,
j)
ozubnicové dráhy,
k)
pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.".
2. V § 1 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:


 
"f)
nosnou částí ta část výtahu, kterou jsou neseny osoby nebo náklad při jejich zvedání nebo spouštění.".
3. V příloze č. 1 bod 1.2 zní:

„1.2 Nosná část
Nosná část výtahu musí být klecí. Tato klec výtahu musí být navržena a konstruována tak, aby její prostor a pevnost odpovídaly dodavatelem stanovenému maximálnímu počtu osob a nosnosti výtahu.
Jestliže to rozměry dovolují, musí být klec u výtahů určených pro přepravu osob navržena a konstruována tak, aby její konstrukce nepřekážela nebo nebránila v přístupu a užití osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, například osobám na vozíku pro invalidy, a aby umožňovala veškeré vhodné úpravy, které mohou těmto osobám usnadnit její používání.".

Čl. II
 
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 29. prosince 2009.

 
Předseda vlády:
 
Ing. Topolánek v. r.
 
Ministr průmyslu a obchodu:
 
Ing. Říman v. r.
 
 


777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

(1/17) Změna adresy provozovny Praha 2 03.01.2017

POZOR !!! Provozovna správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je J.Masaryka 257/26, Praha 2. Úřední hodiny zůstávají beze změny.