Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(24/08) Daň z příjmu

 

Odstupné za uvolnění bytu, náhradní byt

 
 
Odstupné jako náhrada za uvolnění bytu se týká:
 
  1. bytů ve vlastnictví,
  2. uvolňovaných bytů v souvislosti s převodem členských práv družstva, pokud dochází ke      zrušení nájemní smlouvy k bytu.
Odstupné musí být vyplaceno uživateli bytu. Uživatel je osvobozen od daně a od povinnosti podat daňové přiznání, pokud:
  • odstupné použije na zajištění bytové potřeby nejpozději do 31.12. následují­cího kalendářního roku nebo
·        částku ve výši odstupného již použil na obstarání bytových potřeb v době
             jednoho roku před jejím obdržením.
Režim odstupného za uvolnění bytu aplikovaný na družstevní byty se od 1.1.2005 vztahuje i na příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podí­lu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvi­sejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší než dva roky a pokud použije získané prostředky na uspokojení bytové potřeby.
 
Bytovými potřebami zákon o daních z příjmů rozumí:
 
a)      výstavbu bytového domu, rodinného domu, bytu podle zákona o vlastnictví bytů nebo změnu stavby ve smyslu stavebního zákona,
b)      koupi   pozemku, pokud  na něm bude postavena stavba uvedená v písmenu a) s využitím úvěru na financování bytových potřeb, za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy a koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),
c)      koupi bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu, nebo bytu podle zvláštního právního předpisu,
d)      splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo     společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,
e)      údržbu a změnu s  tavby bytového domu, rodinného domu   nebo bytu ve   vlast­nictví podle zvláštního právního předpisu a bytů v nájmu nebo v užívání,
f)        vypořádání bezpodílového spoluvlastnictvi manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu,
g)      úhradu za převod čelnských práv a povinnosti družstva nebo podílu na obchodní společnosti     uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívaní bytu,
h)      splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených  v písmenech a) až g).
 
    Přijetí  odstupného,    resp.   příjem   z   prodeje  bytu  nebo  rodinného domu,   ve kterém měl poplatník  bydliště  po  dobu  kratší  než  2  roky    bezprostědně před prodejem, musí   příjemce  oznámit  svému finančnímu  úřadu  do 31.12. roku,  ve  kterém  částku přijal.  Za nesplnění  této povinnosti leze uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.
 
Nepeněžní příjem v podobě získání bytu ve vlastnictví jako náhrady za uvolnění původního bytu je u uživatele bytu osvobozen od daně. Bude se většinou jednat o případ, kdy vlastník nemovitosti opatří pro stávajícího uživatele bytu jiný byt do jeho vlastnictví.
 
Jak se posoudí odstupné u toho, kdo příslušnou částku poskytl? Poskytnuté odstupné je daňovým výdajem (nákladem) vlastníka bytu, který náhradu poskytl, za podmínky, že uvolněný byt začne být využíván vlastníkem pro pod­nikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost nebo pro pronájem nejdéle do dvou let od jeho uvolnění a bude takto využíván nejméně po dobu dalších dvou let. Jedná  se o jednorázový daňový výdaj (náklad). Dojde-li však k porušení těchto podmínek, musí poplatník zvýšit základ daně o toto odstup­né v tom zdaňovacím období, kdy podmínky pro její uplatnění byly porušeny. Za porušení podmínek se nepovažuje prodej bytu.
Zakoupení náhradního bytu do vlastnictví uživatele je daňovým vý­dajem (nákladem) za podmínky, že uvolňovaný byt bude sloužit k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
 
Právní úprava: zákon o daních z příjmů - § 4 odst. 1 písmo u), § 24 odst. 2 písmo za).
 
 

Pramen: Daně a nemovitosti, ing. Petr Kout, vydala Asociace realitních kanceláří ČR v roce 2008777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

(1/17) Změna adresy provozovny Praha 2 03.01.2017

POZOR !!! Provozovna správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je J.Masaryka 257/26, Praha 2. Úřední hodiny zůstávají beze změny.