Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(17/09) Katastrální zákon

 Novela katastrálního zákona  
18.3.2009, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer Od letošního 1. března nabývá účinnosti novela katastrálního zákona č. 344/1992 Sb., v pořadí novel již devátá. Je skutečností, že v některých případech se jedná o kratší novely, které jsou „příštipkem" jiných zákonů. Většinou upřesňují dosavadní ustanovení, ale v řadě případů přinášejí i zásadní zpřísnění v manipulaci a v poskytování  evidovaných údajů.
Novela katastrálního zákona je zajímavá především tím, že nově definuje účel a význam této společensky významné discipliny: Katastr nemovitostí České republiky je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů, které s uvedenými činnostmi a funkcemi katastru souvisejí.
 
Nahlížení do katastru
Zásadní změnu v novele zákona přinesl § 21, podle kterého je výrazně omezeno dosavadní anonymní poskytování „citlivých osobních informací" z katastru nemovitostí. Jde zejména o případy, kdy někdo bude chtít získat přehled o vlastnictví všech nemovitostí a o jiných věcných právech konkrétní osoby z území celé České republiky. Zásada veřejnosti katastru nemovitostí byla zachována (pouze upřesněna)  a nadále platí, že „katastr nemovitostí je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat se z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj zákonem stanovené údaje, pokud není stanoveno jinak. Veřejnost katastrálního operátu je možno omezit jen z důvodů stanovených zákonem".
Bližší vysvětlení je patrné z dalších ustanovení:
 • získávat údaje z katastru formou nahlížení nelze z  přehledu vlastnictví  z území České republiky a ze sbírky listin,
 • není-li přehled vlastnictví z území České republiky poskytnut dálkovým přístupem, lze jej poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány,
 • poskytování  údajů ze sbírky listin se provádí jejich ověřováním nebo poskytováním prostých kopií. Tyto údaje lze poskytnout pouze osobě na základě písemné žádosti, ve které uvede účel, pro který údaje požaduje.
Žádost obsahuje
- údaje o žadateli, a to u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, a nemá-li ji, adresu bydliště, u právnické osoby název, sídlo, identifikační číslo a jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu fyzické osoby, a nemá - li ji, adresu bydliště, která za právnickou osobu žádost podává,
- uvedení účelu pro který jsou údaje požadovány,
- označení požadovaných údajů. 
     Za prostou kopii zaplatí zájemce 20 korun, za ověřenou kopii 50 korun, vždy za jednu stránku A4.
 • katastrální úřad je povinen vést evidenci osob, kterým tyto údaje byly poskytnuty.
 
Tato zákonná ustanovení o nahlížení do katastru mají zabránit tomu, aby bylo  možné se dozvědět o majetku konkrétní osoby a o dalších údajích, které jsou v listině pro zápis do katastru nemovitostí často uváděny, jako např. rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví jehož předmětem je nemovitost, o výši majetku který byl zděděn po  blízkých, o kupní ceně nemovitosti, druhu a výši zástavního práva atd. Tímto opatřením bylo vyhověno též požadavku Úřadu pro ochranu osobních údajů, který měl zájem na tom, aby osobní údaje osob byly chráněny dostatečným způsobem.
 
Dílčí změny zákona
Z ostatních změn je nutno upozornit zejména na ustanovení, že  
 • katastrální úřad za účelem založení do sbírky listin převede do listinné podoby dokument ve formě datové zprávy, který je opatřen zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou a který byl předložen pro zápis do katastru nemovitostí. Přitom podání učiněné ve formě datové zprávy se přijímá na společném technickém zařízení katastrálních úřadů na adrese zveřejněné Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, na které jsou uvedeny též přípustné typy těchto podání. Přijetí takového podání se potvrzuje předepsaným způsobem včetně uvedení časového údaje o přijetí,
 • Český úřad zeměměřický a katastrální má postavení  správce osobních údajů evidovaných v katastru nemovitostí a katastrální úřady mají postavení zpracovatelů  osobních údajů evidovaných v katastru,
 • v případě nové stavby se do katastru nemovitostí zapisuje jako vlastník nově evidované stavby vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud není listinou prokázáno, že vlastníkem stavby je jiná osoba (byla tak odstraněna nejasnost dřívějšího zákona, podle kterého mohl být za vlastníka považován též stavebník který stavbu na pozemku provedl), 
 • zápis vodního díla do katastru nemovitostí se provádí označením pozemku, na němž je dílo postaveno a způsobem využití díla,
 • některá práva do katastru nemovitostí, která v důsledku vývoje právního řádu buď zanikla (právo trvalého užívání nemovitosti) nebo se změnila, se zapisují podle příslušných právních předpisů (právo hospodařit s majetkem státu, správa nemovitostí vykonávaná organizační složkou nebo příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem), 
 • poskytování údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě poskytuje kterýkoliv katastrální úřad z území  celé České republiky,
 • bezúplatně se poskytují údaje katastru nemovitostí též organizačním složkám státu k výkonu jejich působnosti,
 • se zavádí nový typ hranice pozemku, která je označena jako „hranice rozsahu zástavního práva" (umožní bankám a stavebním spořitelnám financovat i prodej nově rozparcelovávaných pozemků poskytnutím úvěru oproti zajištění zástavním právem k nově vznikajícím pozemkům; nezbytnost souhlasu stavebního úřadu s dělením parcelovaného pozemku však bude i v těchto případech zachována).
 
Dovětek
Oblasti regulované katastrálním zákonem se dotýkají i Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Tyto směrnice byly již v minulosti do právních předpisů o katastru nemovitostí implementovány. Jiné právní předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů  Evropské unie nebo obecní právní zásady práva Evropské unie se pro oblast danou novelou katastrálního zákona nevztahují.
 
 
Pramen: http://www.stavebniklub.cz/?sekce=4&uroven=6&cid=210669


777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(01/19) Změny ve vysílání DVBT-2 12.12.2019

DVB-T2 nyní běží na přechodových sítích na kanálech 24, 26 a 31. Od 8. ledna to budou finální kanály 23, 26, 40 a 42.

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem