Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(16/09) Vodoměry, kalorimetry, měřidla

Informace k výměně kalorimetrů (měřičů spotřeby tepla na vytápění) a vodoměrů.

 
Bytové vodoměry a absolutní měřiče tepla jsou ze zákona o metrologii (zákon č.505/90 Sb.) a následně novely č.119/2000 Sb. zařazeny do kategorie stanovená měřidla, a tudíž je nutno dle vyhlášky č.262/2000 Sb. a vyhlášky č. 344/2000 Sb. tato měřidla ověřovat. Pokud jsou měřidla propadlá, nelze podle nich provádět rozúčtování a hrozí pokuta od ÚNMZ (Úřad pro normalizaci a zkušebnictví) až 1000000,- Kč (viz §23 zákona 119/2000 Sb.) Toto platí všeobecně pro všechna měřidla, nejenom pro vodoměry a měřiče tepla. Ověřovací lhůty pro jednotlivé druhy měřidel jsou stanoveny ve vyhlášce č. 345/2002 Sb. Pro kalorimetry a horkovodní vodoměry platí atest 4 roky, pro studenovodní 6 let.

 
 
SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
 
Profil aktualizovaného znění:
Titul původního předpisu:
Vyhláška kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
Citace pův. předpisu: 345/2002 Sb.
Částka: 125/2002 Sb.
Datum přijetí: 11. července 2002
Rozeslána dne: 30.7.2002
 
Datum účinnosti: 1. září 2002
Změny a doplňky předpisu:
provedené
číslo
s účinností dnem
Úplne znění
vyhláškou
 
nařízením
1. ledna 2008
 
 
Text aktualizovaného znění předpisu:
(Poslední změny vyznačeny podtržením)
VYHLÁŠKA
 
Ministerstva průmyslu a obchodu
 
kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 zákona:

 
§ 1

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

 
§ 2
 
Schvalování typu a ověřování

Schvalování typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze. Schvalování typu a prvotnímu ověřování nepodléhají měřidla, na která se vztahuje § 24b zákona. Schvalování typu dále nepodléhají: měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu, sedimentační (Westergrenovy) pipety, stacionární nádrže používané jako měřidla objemu, tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena, měřicí mikrofony a osobní zvukové expozimetry.

 
§ 3
 
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

 
§ 4
 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.

 
Příloha k vyhlášce č. 345/2002 Sb.
 
Druhový seznam stanovených měřidel
 
Položka
Obor měřeni, druh měřidla
Doba platnosti
ověření
1
MĚŘIDLA GEOMETRICKÝCH VELIČIN
 
1.1
Měřidla délky
 
l.1.1
Délková měřidla na metrové zboží
2 roky
1.1.2
Měřická pásma
bez omezení
1.1.3
Měřicí zařízení pro měření délky navinutelného zboží
2 roky
1.1.4
Taxametry vozidel taxislužby
2 roky
1.1.5
Měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby
2 roky
1.1.6
Automatické hladinoměry na stacionárních nádržích
 
 
a) automatické hladinoměry
2 roky
 
b) automatické hladinoměry s automatickou kontrolou metrologických parametrů
4 roky
1.2
Měřidla plošného obsahu
 
1.2.1
Stroje na měření plochy usni
1 rok
1.3
Měřidla objemu, průtoku
 
1.3.1
Kovové odměrné nádoby
2 roky
1.3.2
Výčepní nádoby
bez omezení
1.3.3
Odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu
bez omezení
1.3.4
Sedimentační (Westergrenovy) pipety
bez omezení
1.3.5
Přepravní sudy a tanky
 
 
a) přepravní sudy s výjimkou sudů uvedených v bodě b)
2 roky
 
b) přepravní sudy vyrobené z korozivzdorných materiálů, tvarově stálé
bez omezení
 
c) přepravní tanky (cisterny) na kapaliny
4 roky
1.3.6
Stacionární nádrže používané jako měřidla objemu
 
 
a) chladicí a úschovné nádrže na mléko
4 roky
 
b) dřevěné sudy
5 roků
 
c) betonové a zděné skladovací nádrže
bez omezení
 
d) sudy a nádrže z ostatních materiálů
10 roků
1.3.7
Butyrometry
bez omezení
1.3.8
Kontrolní lihová měřidla používaná k měření objemu vyrobeného lihu1)
3 roky
1.3.9
Měřidla protečeného množství vody
 
 
a) na studenou vodu
6 roků
 
b) na teplou vodu
4 roky
 
c) bubnové vodoměry
2 roky
 
d) objemové vodoměry
*) Jestliže byly objemové vodoměry specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření objemových vodoměrů tohoto souboru na 3 roky.".
6 roků*)
1.3.10
Měřidla protečeného množství plynu
 
 
a) membránová (včetně plynoměrů s teplotní korekcí)
*) Jestliže byly membránové plynoměry do velikosti G6 specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření plynoměrů tohoto souboru na 4 roky.".
10 roků*)
 
u plynoměrů do velikostí G6, na základě vyhovujícího výsledku statistické výběrové zkoušky
12 roků
 
b) s otáčivými písty a rychlostní
5 roků
 
c) laboratorní
5 roků
 
d) přepočítávače množství plynu podrobované pravidelné zkrácené zkoušce s dobou platnosti 1 rok:
 
 
1. kompaktní
5 roků
 
2. kombinované: A) vyhodnocovací jednotka
5 roků
 
B) snímač protečeného množství plynu
5 roků
 
C) snímač teploty
4 roky
 
D) snímač tlaku
2 roky
1.3.11
Členy měřidel a měřicích sestav protečeného množství tekutin
 
 
a) snímače protečeného množství studené vody
6 roků
 
b) snímače protečeného množství teplé vody
4 roky
 
c) snímače protečeného množství plynu
5 roků
 
d) snímače tlaku
2 roky
 
e) snímače tlakové diference
1 rok
 
f) snímače teploty
4 roky
 
g) průtočné vibrační hustoměry
1 rok
 
h) vyhodnocovací jednotky pro vodu
6 roků
 
i) vyhodnocovací jednotky pro kapaliny jiné než voda nebo než zkapalněné plyny
2 roky
 
j) vyhodnocovací jednotky pro plyn
5 roků
 
k) snímače teploty se zabudovaným převodníkem
2 roky
 
l) snímače protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny
2 roky
 
m) snímače protečeného množství zkapalněných plynů
1 rok
1.3.12
Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny
2 roky
1.3.13
Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství zkapalněných plynů
1 rok
1.3.14
Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství stlačeného zemního plynu
1 rok
2
MĚŘIDLA MECHANICKÝCH VELIČIN
 
2.1
Měřidla hmotnosti
 
2.1.1
Závaží obchodní a speciální běžná (5. tř.), přesná (4. tř.) a jemná (2. a 3. tř.)
2 roky
2.1.2
Váhy s neautomatickou činností
 
 
a) váhy třídy I, II a III
2 roky
 
b) váhy třídy IIII používané pro vážení písku, přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovaných materiálů, stavební suti, minerálních a lámaných materiálů a vážení malty a betonu u jejich výrobců a přepravců
2 roky
2.1.3
Váhy s automatickou činností
 
 
a) váhy pro vážení kolejových vozidel za pohybu tř. 0,2; 0,5 a 1
2 roky
 
b) váhy pro vážení silničních vozidel za pohybu tř. 0,5; 1 a 2 pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní; pro vážení písku, přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovaných materiálů, stavební suti, minerálních a lámaných materiálů a vážení malty a betonu u jejich výrobců a přepravců
1 rok
 
c) pásové váhy tř. 0,25; 0,5; 1 a 2
2 roky
 
d) váhy plnicí a dávkovací
2 roky
2.1.4
Váhy kontrolní s automatickou i neautomatickou činností používané výrobci a dovozci hotově baleného zboží pro měření skutečného obsahu výrobku v hotovém balení
1 rok
2.1.5
Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení:
 
 
a) na nápravu nebo kolo u kolejových vozidel
3 roky
 
b) na nápravu u silničních vozidel
1 rok
2.1.6
Obilní zkoušeče
2 roky
2.2
Měřidla mechanického pohybu
 
2.2.1
Silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu
1 rok
2.2.2
Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena
 
 
a) analogové
2 roky od data ověření
 
b) digitální
2 roky od data ověření
2.3
Měřidla tlaku
 
2.3.1
Oční tonometry
 
 
a) mechanické (kontaktní)
1 rok
 
b) elektronické (bezkontaktní)
2 roky
2.3.2
Přístroje na měření tlaku krve
2 roky
2.3.3
Měřidla tlaku v pneumatikách silničních motorových vozidel s výjimkou měřidel tlaku používaných výlučně pro měření tlaku v pneumatikách uživateli motorových vozidel.
2 roky
2.4
Měřidla síly
 
2.4.1
Napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy
6 měsíců
2.4.2
Přístroje pro měření na ocelových a betonových konstrukcích
 
 
a) kontrolní momentové klíče
1 rok
 
b) napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy
6 měsíců
3
MĚŘIDLA TEPELNĚ TECHNICKÝCH VELIČIN
 
3.1
Měřidla teploty a tepla
 
3.1.1
Elektronické teploměry lékařské a zvěrolékařské
2 roky
3.1.2
Měřiče tepla a chladu a jejich členy
 
 
a) kompaktní měřiče tepla a chladu
4 roky
 
b) měřidla protečeného množství nosného média
4 roky
 
c) snímače teploty
4 roky
 
d) snímače teploty se zabudovaným převodníkem
2 roky
 
e) snímače tlaku a tlakové diference
2 roky
 
f) vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřičů tepla a chladu
4 roky
3.1.3
Teploměry pro kontrolu teploty zmrazených potravin používané státními kontrolními orgány
1 rok
3.1.4
Teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé užitkové vody s dělením 0,1 °C a lepším používané státními kontrolními orgány2)
 
 
a) skleněné
4 roky
 
b) elektronické
2 roky
4
MĚŘIDLA ELEKTRICKÝCH A MAGNETICKÝCH VELIČIN
 
4.1
Měřidla elektrických veličin
 
4.1.1
Indukční elektroměry vyrobené do 31. prosince 1989
 
 
a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení
10 roků
 
b) pro měření elektrické energie ve spojení s měřicími transformátory
5 roků
4.1.2
Indukční elektroměry vyrobené po 1. lednu 1990
 
 
a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení
16 roků
 
b) pro měření elektrické energie ve spojení s měřicími transformátory v úrovni NN
12 roků
 
c) pro měření elektrické energie ve spojení s měřicími transformátory v úrovni VN a VVN
5 roků
4.1.3
Statické elektroměry
 
 
a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení
12 roků
 
b) pro měření elektrické energie ve spojení s měřicími transformátory v úrovni NN
12 roků
 
c) pro měření elektrické energie ve spojení s měřicími transformátory v úrovni VN a VVN
5 roků
4.1.4
Měřicí transformátory proudu a napětí
 
 
a) indukční používané ve spojení s elektroměry
bez omezení
 
b) kapacitní používané ve spojení s elektroměry
5 roků
5
MĚŘIDLA OPTICKÝCH VELIČIN
 
5.1
Měřidla světelných veličin
 
5.1.1
Optické radiometry pro spektrální oblast 400 nm až 2800 nm a měření vyzařování v rozsahu 10-3 W.m-2 až 102 W.m-2
1 rok
5.1.2
Luxmetry
2 roky
6
MĚŘIDLA ČASU, KMITOČTU A AKUSTICKÝCH VELIČIN
 
6.1
Měřidla akustického tlaku
 
6.1.1
Přístroje pro měření zvuku tř. 1 a 2
2 roky
6.1.2
Pásmově filtry
2 roky
6.1.3
Audiometry tónové
2 roky
6.1.4
Měřicí mikrofony
2 roky
6.1.5
Osobní zvukové expozimetry
2 roky
7
MĚŘIDLA FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH VELIČIN
 
7.1
Měřidla hustoty
 
7.1.1
Laboratorní hustoměry s hodnotou dílku menší než 1 kg.m-3 s výjimkou hustoměrů na měření zrnitosti zemin (Casagrande)
bez omezení
7.1.2
Laboratorní lihoměry s hodnotou dílku ≤ 0,2 %
bez omezení
7.1.3
Laboratorní cukroměry s hodnotou dílku 0,1 %
bez omezení
7.1.4
Laboratorní moštoměry s hodnotou dílku 0,2 kg.hl-1
bez omezení
7.1.5
Laboratorní hustoměry na mléko s hodnotou dílku ≤ 0,5 kg.m-3
bez omezení
7.2
Měřidla indexu lomu (refraktometrie)
 
7.2.1
Hranolové refraktometry s chybou měření indexu lomu menší nebo rovnou ±2.10-4
3 roky
7.2.2
Hranolové refraktometry s chybou měření indexu lomu menší nebo rovnou ±5.10-5
4 roky
7.3
Měřidla vlhkosti pevných látek
 
7.3.1
Vlhkoměry na obiloviny a olejniny třídy přesnosti l a 2
1 rok
7.4
Měřidla chemického složení
 
7.4.1
Procesní plynové chromatografy pro stanovení energetické hodnoty zemního plynu
1 rok
7.4.2
Analyzátory alkoholu v dechu
1 rok
8
MĚŘIDLA VELIČIN ATOMOVÉ A JADERNÉ FYZIKY
 
8.1
Měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpusti z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí
2 roky
8.2
Měřidla aktivity diagnostických a terapeutických preparátů aplikovaných in vivo pacientům
1 rok
8.3
Měřidla používaná pro stanovení diagnostických a terapeutických dávek při lékařském ozáření
2 roky
8.4
Měřidla objemové aktivity 222Rn ve vzduchu a vodě a ekvivalentní objemové aktivity 222Rn ve vzduchu, a to jak okamžitých hodnot, tak krátkodobých i dlouhodobých průměrů
2 roky
8.5
Sestavy používané pro kontrolu limitů ozáření osob, hromadně provozovanou osobní dozimetrií
1 rok
8.6
Spektrometrické sestavy pro analýzu zdrojů nebo polí záření alfa, beta, gama a neutronů
2 roky
8.7
Nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní
2 roky
8.8
Měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu limitů při nakládání s radioaktivními odpady a pro kontrolu uvolňovacích úrovní a podmínek při uvádění radionuklidů do životního prostředí
2 roky
8.9
Sestavy používané pro zjišťování přítomnosti zdrojů ionizujícího záření pří nelegálním či nežádoucím transportu
2 roky
8.10
Měřidla aktivit pro kontrolu mezních hodnot obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a vodách a nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin
2 roky
8.11
Měřidla dávek používaná pro schvalovací měření při ozařování potravin
2 roky


1)
§ 3 vyhlášky č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb.
2)
Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.
 
 


777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

(1/17) Změna adresy provozovny Praha 2 03.01.2017

POZOR !!! Provozovna správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je J.Masaryka 257/26, Praha 2. Úřední hodiny zůstávají beze změny.