Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(14/09) Komíny, kouřovody, spalinové cesty


V současné době (k 10.3.2009) stále platí vyhl. č.111/1981 Sb. o čištění komínů. Současně však byla k 1.2.2008 přijata ČSN 73 4201:2008, která je platná s výjimkou pasáže o četnosti čištění (právě vzhledem ke skutečnosti stále platné vyhl. č. 111/1981). K vysvětlení současného stavu legislativy odkazujeme na článek uveřejněný v časopise Kominický věstník, č.4, ročník XVIII, zima 2008.
 
 
 
SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
 
Profil předpisu:
Titul předpisu:
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů
Citace: 111/1981 Sb.
Částka: 32/1981 Sb.
Na straně (od-do):
Rozeslána dne: 5. prosince 1981
Druh předpisu: Vyhláška
Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: 24. října 1981
Datum účinnosti od: 1. ledna 1982
Platnost předpisu: Ano
Datum účinnosti do:
Hesla rejstříku:
POŽÁRNÍ OCHRANA;NORMALIZACE A TYPIZACE;PALIVA
Vydáno na základě:
18/1958 Sb. §30 odst.3
Předpis mění:
Předpis ruší:
159/1954 Ú.l.
 
Text předpisu:
111
 
VYHLÁŠKA
 
ministerstva vnitra České socialistické republiky
 
ze dne 24. října 1981
 
o čistění komínů


Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně:

 
Úvodní ustanovení
 
§ 1


Tato vyhláška se vztahuje na vlastníky, správce a uživatele budov a jiných objektů včetně rekreačních (dále jen "správce objektu"), na uživatele spotřebičů paliv a na organizace zajišťující kominické práce (dále jen "kominický podnik").

 

§ 2


Kominický podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvodě, který mu určí okresní národní výbor příslušný podle jeho sídla; jestliže má komický podnik plnit povinnosti i v obvodu působnosti jiného okresního národního výboru, určí okresní národní výbor územní obvod v dohodě s tímto národním výborem.

 

§ 3
 
Povinnosti správce objektu a uživatele spotřebičů paliv

(1) Správce objektu, v němž jsou zapojeny spotřebiče paliv do komínových průduchů, je povinen:


 
a)
umožnit kominickému podniku řádné čistění a kontrolu komínů, zejména volný a bezpečný přístup ke komínům, k jejich čisticím zařízením1) a spotřebičům paliv,
b)
připravit nádoby z nehořlavého materiálu na ukládání sazí a ostatních tuhých částí ze sběrací části komínových průduchů (dále jen "saze"),
c)
odstranit závady komínů a spotřebičů paliv, které byly zjištěny kominickým podnikem při čištění, kontrole nebo zkoušení komínů, a to ve lhůtě dohodnuté s kominickým podnikem; nedojde-li k dohodě, určí lhůtu k odstranění závad místní národní výbor,2)
d)
zajistit, aby se nepoužívalo komínů a spotřebičů paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící bezpečnému užívání, a to až do jejího odstranění,
e)
zajistit, aby ve spolupráci s kominickým podnikem byly nepoužívané komínové průduchy1) uzavřeny a označeny v místech čistění,
f)
opatřit v dohodě s kominickým podnikem u objektu, kde to vyžaduje stavební situace, orientační náčrtek všech vymetacích otvorů a zajistit, aby byl k dosažení; toto ustanovení se nevztahuje na vlastníky rodinných a rekreačních domků a chat,3)
g)
u přepažených komínů1) odstranit nahromaděné saze vysunutím uzávěrky nejméně jednou za dva měsíce,
h)
požádat kominický podnik o zkoušení komínů před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu,4) před změnou otopného zařízení na ústřední nebo etážové vytápění a před změnou druhu paliva.

(2) Za bezpečný provoz spotřebiče paliv odpovídá jeho uživatel, který je povinen


 

a)
ohlásit správci objektu nové připojení spotřebiče paliv ke komínu, popřípadě trvalé odstranění spotřebiče paliv; dojde-li k odstranění spotřebiče paliv, je uživatel povinen těsně uzavřít sopouch,
b)
plnit povinnosti uložené v odstavci 1 písm. a), c), d) a h), pokud se týkají spotřebičů paliv umístěných v bytě a nebytových prostorech, které užívá.

(3) Úhradu za čistění komínů, popřípadě za kontrolu jejich stavu (§ 4 odst. 1) platí správce objektu, za zkoušení komínů ten, kdo tyto práce objednal.

 

§ 4
 
Povinnosti kominického podniku


(1) Kominický podnik je povinen řádně provádět čistění komínů v objektech určeného obvodu. Při každém čistění komínů1) provádí i kontrolu jejich stavu (odstavec 3); u komínů, do nichž jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, kontroluje pouze jejich stav.

(2) V objektech, které jsou ve vlastnictví občanů, provádí kominický podnik čistění komínů bez objednávky; jinak čistění komínů a jejich zkoušení provádí vždy na základě smlouvy.5)

(3) K povinnostem kominického podniku patří;


 

a)
čistit komíny ve stanovených lhůtách,
b)
zkoušet komíny,
c)
čistit kouřovody včetně spotřebičů paliv s výkonem větším než 50 kW, kouřové tahy kotlů na paliva pevná, kapalná a plynná,
d)
vybírat saze z komínových sběračů do připravených nádob z nehořlavého materiálu, určených k ukládání sazí,
e)
upozorňovat uživatele spotřebičů paliv na příčiny nehospodárnosti spalovacích procesů,
f)
oznámit místnímu národnímu výboru závady komínů a spotřebičů paliv, které zjistil při čistění a zkoušení komínů v případech, kdy se nedohodne se správcem objektu na lhůtě k jejich odstranění (§ 3 odst. 1 písm. c)).
(4) Kominický podnik při čištění komínů je povinen kontrolovat, zda


 
a)
stavebním provedením komínů a umístěním dřevěných součástí stavby není ohrožena požární bezpečnost objektu, zvláště při prostupech komínů půdními prostory a střechou,
b)
je zajištěn bezvadný průchod pro vymetací nástroje a zda závady zjištěné při předchozím čistění byly odstraněny,
c)
je pracovníkům kominického podniku zajištěn bezpečný přístup ke komínům.

(5) O výsledku zkoušení komínů a připojených spotřebičů vydává kominický podnik správci objektu, popřípadě uživateli spotřebiče paliv potvrzení; potvrzení vydává rovněž o zjištěné závadě.

(6) Zjistí-li kominický podnik havarijní stav6) komínového zdiva, je povinen upozornit správce objektu a příslušný stavební úřad na tento stav s návrhem na opatření.

(7) Jsou-li v objektu spotřebiče paliv s výkonem nad 50 kW, dohodne kominický podnik dny čistění komínů se správcem objektu tak, aby nebyl narušen provoz objektu.

(8) Organizace může s kominickým podnikem uzavřít písemnou dohodu, že její pracovníci popřípadě členové k tomu účelu odborně kominickým podnikem zaškolení budou provádět sami čistění a v jakém rozsahu; v takovém případě je organizace povinna plnit povinnosti kominického podniku uvedené v odstavci 1, odstavci 2 písm. a), c), d), e) a odstavci 3. Kominický podnik kontroluje nejméně jednou za rok provedení těchto prací.

(9) Před dokončením stavby (změny stavby) je kominický podnik povinen na žádost stavebníka, popřípadě stavebního úřadu nebo jiného orgánu státní správy zjistit při zkoušení komínů, zda komíny v objektu jsou správně provedeny a zda je lze užívat bez ohrožení požární bezpečnosti, života, zdraví a popřípadě, zda spotřebiče paliv jsou správně připojeny ke komínům.4) O výsledku zjištění vydá kominický podnik potvrzení.

 

§ 5
 
Vypalování komínů

Vypalovat lze pouze zděné komíny. Vypalování komínů provádějí nejméně dva pracovníci kominického podniku. Správce objektu oznámí tuto činnost alespoň 3 pracovní dny předem místnímu národnímu výboru, který podle potřeby učiní vhodná opatření.7)

 
§ 6
 
Lhůty pro čistění komínů

(1) Čistění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu (§ 4 odst. 1) se provádí za rok nejméně:


 
a)
jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná


 
1.
do výkonu 50 kW šestkrát,
2.
s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;
b)
jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná


 
1.
do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát,
2.
do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát,
3.
s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;
c)
jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách,3) pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou.
(2) Saze nahromaděné ve sběrací části komínových průduchů se musí vybírat z komínů od spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při každém jejich čistění, saze z ostatních komínů nejméně jedenkrát za rok.

(3) Vyžaduje-li to požární bezpečnost, ochrana zdraví nebo životního prostředí anebo hospodárnost ve spotřebě paliv, je povinen kominický podnik po dohodě s místním národním výborem provádět čistění komínů častěji.

(4) Kominický podnik je povinen oznámit správci objektu nejpozději při prvním čistění komínů po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, v jakých lhůtách bude v objektu prováděno čistění (odstavec 1).

(5) Na základě požadavku místního národního výboru dohodne s ním kominický podnik dny v měsíci, kdy bude provádět čistění komínů v obci, popřípadě v jednotlivých jejich částech. Místní národní výbor o tom vyrozumí občany, popřípadě organizace způsobem v místě obvyklým.


 
Závěrečná ustanovení
 
§ 7

Zrušuje se vyhláška ministra vnitra č. 159/1954 Ú. l., o čištění komínů, ve znění vyhlášky č. 159/1957 Ú. l.

 
§ 8


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982.

 

Ministr:
Ing. Jung v. r.
1)
ČSN 734205.
2)
§ 3 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně.
3)
§ 47 a násl. vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
4)
ČSN 734219.
5)
§ 222 odst. 2 a § 224 odst. 1 a 2 občanského zákoníku.
§ 356 a 357 hospodářského zákoníku.
6)
§ 94 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
7)
§ 3 odst. 1 zákona č. 18/1958 Sb.
 
 
 
 
 
 
 
 
Revize normy pro komíny a kouřovody
Datum: 21.7.2008
Autor: Jiřík František
Zdroj: http://www.bozpinfo.cz
V oblasti normalizace dochází k revizi normy pro komíny a kouřovody, která musí nadále vymezovat kritéria a prováděcí podmínky v souladu s odpovídajícími evropskými normami.
V oblasti normalizace dochází k revizi normy pro komíny a kouřovody, která musí nadále vymezovat kritéria a prováděcí podmínky v souladu s odpovídajícími evropskými normami.
Revize ČSN 73 4201:2002 Komíny a kouřovody - Navrhování provádění a připojování spotřebičů paliv byla zahájena v roce 2006 a měla zajistit, aby nedocházelo k rozporům s nově vydanými ČSN EN, zejména s první evropskou prováděcí komínovou normou, kterou je ČSN EN 12391-1:2005 Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče. Revidovaná ČSN 73 4201:2002 musí nadále vymezovat návrhová kritéria a prováděcí podmínky pro ostatní typy komínů a komínových vložek i další typy spotřebičů paliv nejméně do té doby, než budou přijaty odpovídající normy evropské. V průběhu revize normy bylo rozhodnuto, že tato ČSN nahradí i dosud používané technické předpisy pro odvod spalin, kterými byly TPG 9441 01 Přetlakové komíny, TPG 800 01 Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi a TP 012 Společné komíny pro otevřené spotřebiče paliv.
Při revizi ČSN 73 4201:2002 bylo nutné uvést normu do souladu i s dalšími přijatými evropskými normami. Ke změně došlo proto i v názvosloví. Samostatný komín je komín, do kterého je připojen jeden spotřebič jedním kouřovodem. Do společného komína se připojuje větší počet spotřebičů paliv. Podle situování spotřebičů se tyto komíny rozdělují na společné komíny pro jedno podlaží a společné komíny pro více podlaží nad sebou.
Do společných komínů pro jedno podlaží se připojuje větší počet spotřebičů paliv obvykle společným kouřovodem v jednom prostoru. Typickým příkladem jsou kotle s atmosférickými hořáky na zemní plyn s přerušovači tahu, umístěné v kotelnách. Nově může být v kotelně umístěno až 5 kotlů, ale při provozu pouze jednoho kotle nesmí rychlost při proudění spalin v průduchu komína poklesnout pod 0,5 m.s-1. Obdobným příkladem je kotelna v kaskádovém uspořádání kotlů v provedení C. U kaskádových kotelen je nutné dodržet technologické pokyny výrobce kotlů, počet kotlů není omezen.
Společné komíny
Společné komíny pro více podlaží řeší problematiku odvodu spalin ve vícepodlažních budovách, které mají např. etážové vytápění a ohřev TUV v jednotlivých bytech. V současné době jsou čtyři možné případy návrhu a provedení společných komínů.
Nejčastějším řešením jsou uzavřené spotřebiče na plynná paliva v provedení C, které se připojují do společného podtlakového komína v tlakové třídě N1, N2 (schéma 02). Do společného komína se může připojit nejvýše 10 spotřebičů v podlaží nad sebou (ale max. 4 spotřebiče v jednom podlaží). Největší výkon uzavřeného spotřebiče na plynná paliva nesmí překročit 30 kW, přičemž nejmenší výkon připojeného spotřebiče nesmí být menší než polovina výkonu největšího spotřebiče. Společný komín musí být navržen tak, aby bylo vyloučeno vzájemné ovlivňování funkce spotřebičů paliv.
Společný komín pro více podlaží může být řešen jako vzduchospalinový systém soustředného nebo paralelního přívodu vzduchu z venkovního prostředí do spotřebiče a odvodu spalin ze spotřebiče do volného ovzduší. Při tomto uspořádání musí být vyústění vzduchového průduchu situováno pod ústím komína tak, aby nedošlo k nasávání spalin do vzduchového průduchu. Přívod vzduchu z venkovního prostředí může být také řešen pro každý spotřebič samostatně.
Poměrně novým řešením jsou uzavřené spotřebiče na plynná paliva v provedení C, připojené do společného přetlakového komína v tlakové třídě P1, P2. Tento způsob, oproti předešlému, umožňuje zmenšit velikost společného komína. Do společného komína může být připojeno nejvýše 5 spotřebičů v podlažích nad sebou tak, že v jednom podlaží mohou být připojené nejvýše 2 spotřebiče. Největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být větší než dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího připojeného spotřebiče. Společný komín musí být navržen tak, aby bylo vyloučeno vzájemné ovlivňování funkce spotřebičů. Protože toto řešení je závislé na konstrukci spotřebičů paliv, spalinová cesta se navrhuje a provádí podle dokumentace výrobce spotřebičů.
Spotřebiče v provedení "B"
Do společného komína podtlakového, v provedení N1, N2, se mohou připojit i otevřené spotřebiče v provedení B, s atmosférickým hořákem na zemní plyn a s přerušovačem tahu do jme-novitého výkonu 25 kW. Spotřebiče musí mít pojistku proti zpětnému tahu. Do spo-lečného komína může být připojeno pět spotřebičů nad sebou tak, že v jednom podlaží mohou být nejvýše dva spo-třebiče. Největší výkon spotřebiče nesmí být větší než dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího spotřebiče.
Pro spalování musí být zajištěn dostatečný přívod spalovacího vzduchu. Podtlak při nasávání vzduchu k plynovému spotřebiči, do doby než je komín v quasistacionárním stavu, nesmí přesáhnout 4 Pa. Přívod vzduchu nesmí být ovlivněn žádným větracím systémem, např. digestoří. Účinná výška komína nad posledním připojeným spotřebičem paliv musí být vyšší než 4 m. Za přerušovačem tahu spotřebiče musí být kouřovod veden svisle v délce nejméně 0,70 m a vodorovná vzdálenost spalinového hrdla spotřebiče od sopouchu nesmí být větší než 1 m. V kouřovodu každého spotřebiče má být instalována elektronicky ovládaná spalinová klapka vázaná na chod spotřebiče (pokud je spotřebič mimo provoz, musí být klapka uzavřená).
Poslední variantou je odvod spalin společným komínem v provedení N1, N2 (podtlakový) s připojenými spotřebiči v provedení B (atmosférický hořák na zemní plyn a přerušovač tahu), s umělým komínovým tahem, vytvořeným komínovým ventilátorem, umístěným nad ústím komínového průduchu. Spotřebiče nesmí mít větší jmenovitý výkon než 25 kW a musí mít pojistku proti zpětnému tahu. Počet připojovaných spotřebičů v jednotlivých podlažích je závislý na celkovém výkonu připojených spotřebičů, provozním režimu, teplotě spalin, výšce komína, výkonu a regulačních schopností komínového ventilátoru a dalších normových podmínkách.
Vývody spalin do fasád
Společné komíny odstraní problematiku odvodu spalin stěnou fasády do volného ovzduší u bytových domů, kde nově vydávaná ČSN 73 4201:2008 oproti původním TPG 800 01, zásadně změnila pásmo průběhu spalin a výrazně omezila použití odvodu stěnou fasády do volného ovzduší. Povoluje tento způsob pouze pro spotřebiče na plynná paliva a to pro technicky odůvodněné případy, jako je rekonstrukce bytového domu, ve kterém nejsou komínová tělesa, nelze postavit komín k fasádě nebo do světlíku, namontovat svislý kouřovod ve funkci komína nebo společný komín. Při odvodu spalin na fasádu budovy musí být dodrženy imisní limity NO2 a CO u oken obytných a pobytových místností, v blízkosti výdechů nebo na přilehlé fasádě podle příslušných předpisů (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší).
U bytových a rodinných domů je výkon spotřebičů omezen do 14 kW (u průmyslových objektů do 40 kW). Vzdálenost sousedních nebo protilehlých objektů od vývodu spalin nesmí být menší než 10 m, u budov s okny 15 m. Pásmo průběhu spalin, na rozdíl od TPG 800 01, má průběh vějíře s úhlem 25° na obě strany a jeho velikost je závislá na jmenovitém výkonu spotřebiče paliv, ale také na třídě NOx podle ČSN EN 483:1999, do které je spotřebič zařazen. Příklad pásma průběhu spalin u samostatného vyústění na ploché fasádě pro spotřebič 8 kW a spotřebič 14 kW pro třídu NOx 3 je uveden na schématu 01.
Kontroly spalinových cest
Každá dokončená spalinová cesta musí být opatřena identifikačním štítkem a dokumentována výchozí revizní zprávou podle ČSN 73 4201:2008. Postup výchozí kontroly byl převzat z ČSN EN 12391-1 po dokončení montáže nebo stavby komína, namontování kouřovodu a připojení spotřebiče paliv. Je závislý na druhu komínů (systémový, individuální, dodatečně vložkovaný). Po dokončení fyzických kontrol se má prověřit provozuschopnost spalinové cesty, např. zkouškou komínového tahu pomocí kouře.
O výsledku výchozí kontroly spalinové cesty sepíše odborně způsobilá osoba (revizní technik komínů) revizní zprávu spalinové cesty podle přílohy C, jejíž nedílnou přílohou je technická zpráva podle přílohy D. Doporučuje se technickou zprávu doplnit výpočtem, pokud nebyl výpočet součástí projektové dokumentace. Revizní zpráva se předá stavebníkovi, nebo jím pověřené osobě. Příloha C je normová, což znamená, že tato příloha navazuje na vyhlášku ke stavebnímu zákonu a na stavební zákon, takže nelze přijmout dokument zpracovaný jiným způsobem. Pro každou spalinovou cestu musí být zpracována samostatná revizní zpráva, technická zpráva v jednom objektu může být společná.
V kapitole o provozní kontrole, čištění a údržbě spalinových cest je odkaz na přílohu E normy ČSN 73 4201:2008, kde je uveden nově minimální počet kontrol a čištění spalinových cest a spotřebičů paliv, vybírání tuhých znečišťujících částí a kondenzátů a počet provozních revizí v období kalendářního roku.
 
Předmět: Revize normy pro komíny a kouřovody
Autor: Rozsypal Vít, RT PZ
Datum: 24.09.2008 09:16 odpovědět
V uvedeném článku bych prosil objasnit, kdo je revizní technik komínů. Je to vyučený kominík s živnostenským listem bez jakýchkoliv dalších školení a osvědčení, nebo k výkonu funkce revizního technika komínů je nutná jiná kvalifikace.
Pokud možno prosím o vysvětlení a jeho zaslání na výše uvedený email, děkuji.
 
Předmět: Re: Revize normy pro komíny a kouřovody
Autor: Zbigniew Adamus
Datum: 27.01.2009 23:07 odpovědět
Vážený pane,
na Váš dotaz je k dispozici celá řada vyjádření a při různých školeních je pojem "revizní technik komínů" opakovaně vysvětlován.
Pro připomenutí: živnostenské oprávnění k činnosti "kominík - kominictví" lze získat jednak po absolvování příslušného výučního oboru (stejně jako elektrikář, instalatér apod.), případně "oblbnutím" jiného kominíka pro funkci tzv.odpovědného zástupce, jak připouští živnostenský zákon. Tento zákon ovšem nezaručuje kvalitu práce živnostníka v oboru "kominictví"!! Pokud profese elektro, plyno, tlak, výtahy apod. jsou ošetřeny v celém komplexu požadavků "vyhrazených technických zařízení", pak se na kontroly, zkoušení komínů a spalinových cest poněkud pozapomnělo při klasifikaci jejich důležitosti a nebezpečnosti.
Ačkoliv můžeme rovněž v novém stavebním zákoně (§119) nacházet odkazy na důležitost kontroly a zkoušení komínů pro kolaudaci, pak možnosti živnostenského zákona dovolují provádět tyto kontroly (revize) jakémukoliv podnikavci, bez zvláštních požadavků na jeho erudici a morálku.
Pokud se titulujete RT PZ, pak víte, jak probíhá uvádění plynových odběrných zařízení do provozu např. dle TPG 800 03 a kdo nese konečnou odpovědnost za bezpečný provoz takového zařízení. Pokud má participaci na úkonu uvádění do provozu odběrného plynového zařízení i revize elektro a revize komína (spalinové cesty), pak je vhodné zajistit tu nejvyšší kvalitu takových revizí.
Proto Společenstvo kominíků ČR, obdobná profesní sdružení kominíků a nezávislý Institut vzdělávání bezpečnosti práce v Brně již více jak dvě desetiletí zajišťují proškolení kominíků v celém komplexu problematiky bezpečnosti stavby a provozu spalinových cest a k tomu vydávají oprávnění "Revizní technik komínů", případně certifikát "Specialisty bezpečnosti práce - revizního technika komínových systémů". Platnost osvědčení je vždy pouze pět let (jako u ostatních revizních techniků) a pokud živnostník v oboru kominictví chce nadále být zařazen mezi respektované odborníky, musí oborové zkoušky Revizního technika komínů znovu absolvovat.
Je pravdou, že se stále vyskytuji stavební firmy a různí instalatéři, kteří se v zájmu rychlého předání "nepovedeného díla" raději obracejí na tzv."kominíka" bez další kvalifikace, aby nemuseli odběrateli vysvětlovat odhalené nedostatky svých prací. Kvalitní firma nemusí spoléhat na "špatný zrak a neznalost" nějakého kominíka, ale volí vysoce profesionální komunikaci s erudovaným Revizním technikem komínů. Nemusí se pak obávat možných důsledků svých i ostatních pochybení v hodnocení bezpečnosti provozu například i spalinových cest.
Proto rovněž nové technické předpisy reagují na potřebu vysoké kvalifikace při posuzování spalinových cest a například ČSN 73 4201:2008, která je podkladem pro kontroly a zkoušení komínů dle vyhlášky 111/1981 Sb., §3 a 4 požadují, aby tato kontroly a zkoušky prováděly osoby s platnou kvalifikací "Revizní technik komínů".
Volba spolupracující osoby je tedy ve Vašem případě pouze na Vás.
Z.Adamus, leg.rada SKČR
 


777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

(1/17) Změna adresy provozovny Praha 2 03.01.2017

POZOR !!! Provozovna správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je J.Masaryka 257/26, Praha 2. Úřední hodiny zůstávají beze změny.