Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(12/09) Rezervy, účetnictví

Novinky v zákoně o rezervách od 1. 1. 2009  
27.2.2009, Ing. Pavel Běhounek
Od 1. 1. 2009 je tvorba rezervy na opravu majetku nákladem jen tehdy, budou-li peníze ve výši rezervy převedeny na vázaný účet v bance.

Novela č. 2/2009 Sb. přinesla do zákona o rezervách od 1. 1. 2009 tyto změny:
§ 2 odst. 5
Ustanovení § 2 odst. 5 se týká tvorby opravných položek u věřitele v případě, kdy dlužník pohledávku zpochybní. Ustanovení se odvolává na tvorbu opravných položek podle § 8a, toto ustanovení bylo od 1. 1. 2008 doplněno o nový odstavec a novela č. 2/2009 Sb. na uvedenou změnu s ročním odstupem legislativně-technicky reaguje. Obdobnou legislativně-technickou změnou je změna § 8c písm. a).
§ 3 odst. 3
§ 3 odst. 3 limituje tvorbu opravných položek k pohledávkám - zjednodušeně řečeno lze daňově účinné opravné položky tvořit jen k „daňovým pohledávkám". Do 31. 12. 2008 obsahovalo ustanovení chybnou formulaci, když daňovou tvorbu opravných položek omezovalo na pohledávky, s nimiž související příjem nebyl příjmem nezahrnovaným do samostatného základu daně. Novela č. 2/2009 Sb. vadnou formulaci opravila a vylučuje tak pohledávky, s nimiž související příjem nebyl příjmem zahrnovaným do samostatného základu daně.
§ 7 odst. 4 + přechodná ustanovení v čl. V. novely č. 2/2009 Sb.
Novela č. 2/2009 Sb. přinesla zásadní zpřísnění pro tvorbu rezerv na opravy hmotného majetku - od 1. 1. 2009 je podmínkou deponování peněz ve výši tvorby rezervy na samostatném účtu nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání za období, za které je rezerva vytvářena. Podle přechodného ustanovení se zpřísnění týká až rezerv, jejichž tvorba započne v období 2009.
Příklad
Poplatník započne v roce 2009 tvořit rezervu na opravu hmotného majetku s plánovaným termínem oprav rok 2012 (tvorba 2009, 2010, 2011) a s plánovaným rozpočtem 300 000 Kč. Co je předpokladem tvorby rezervy 100 000 Kč za období roku 2009?
Do termínu pro podání daňového přiznání za rok 2009 (např. do konce března 2010) bude nutno založit u banky sídlící v ČR nebo v jiném členském státě EU korunový účet event. účet v eurech a převést na něj 100 000 Kč. Pokud v roce 2011 (do termínu pro podání daňového přiznání za rok 2010) nebudou deponovány prostředky odpovídající pokračování tvorby rezervy za rok 2010 (dalších 100 000 Kč), nebude možno za rok 2010 vytvořit daňově účinnou rezervu a navíc bude nutno za období roku 2011 rozpustit rezervu vytvořenou za rok 2009.
§ 8c písm. a)
Podle § 8c se tvoří jednorázové (ve výši 100 %) opravné položky k nevýznamným pohledávkám do 30 000 Kč. Tyto opravné položky nelze vytvářet k pohledávkám za společníky a mezi spojenými osobami, tedy v případech uvedených v § 8a odst. 4. Před novelizací zákona o rezervách k 1. 1. 2008 byla tvorba opravných položek k pohledávkám za společníky a mezi spojenými osobami vyloučena v § 8a odst. 3. Na změnu číslování odstavců v § 8a k 1. 1. 2008 s ročním odstupem legislativně-technicky reaguje novela č. 2/2009 Sb. Obdobná legislativně-technická změna vyvolaná vložením nového odstavce do § 8a k 1. 1. 2008 je provedena v § 2 odst. 5.
Poznámka pod čarou 24)
Právní úprava tvorby rezerv v § 10a se odvolává na právní úpravu daní z příjmů, pokud jde o samostatný účet, na který se ukládají peněžní prostředky při tvorbě rezerv podle § 10a. Výnosy z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu jsou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob podle § 19 odst. 1 písm. zl) zákona o daních z příjmů - toto ustanovení bylo původně označeno jako písm. l). Nové znění poznámky pod čarou 24) legislativně-technicky reaguje na změny v označení ustanovení § 19 odst. 1.
Paragrafy, ve kterých nastala změna novelou č. 2/2009, s účinností od 1. 1. 2009:
  • § 2 odst. 5
  • § 3 odst. 3
  • § 7 odst. 4
  • § 8c písm. a)
  • Přechodná ustanovení
 Aktuality

(07/20) Oznámení 21.10.2020 21.10.2020

Oznámení o úpravách vyplývajících z nařízení vlády ze dne 21.10.2020

(06/20) Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ 16.10.2020

Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

(05/20) Oznámení 09.10.2020

OD 9.10.2020 OMEZEN VSTUP PRO VEŘEJNOST DO PROVOZOVEN NA MAX. 2 OSOBY SOUČASNĚ

(04/20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 28.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených…

(03/20) Novela bytového spoluvlastnictví 14.04.2020

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla…

(02/20) Mimořádné opatření 10.03.2020

vzhledem k závěrům z jednání Bezpečnostní rady státu ze dne 10.3.2020 vydalo vedení společnosti IKON spol. s r. o. nařízení o omezení osobního kontaktu na provozovnách společnosti.