Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(31/08) BD - majetkové vztahy

Vlastnictví bytového družstva a majetkové vztahy  
16.7.2008, JUDr. Jiří Čáp Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, Zdroj: Verlag Dashöfer

 

Jak je to s právní subjektivitou a právní způsobilostí bytového družstva? Ručí jeho členové svým majetkem? Jak se podílejí na závazcích „svého družstva“? O co mohou přijít?
 
  Bytové družstvo je právnickou osobou. Má tedy způsobilost mít práva a povinnosti a nabývat vlastními právními úkony práva a povinnosti. Bytové družstvo jako kterákoliv jiná právnická osoba má „právní subjektivitu", může být tedy rovněž subjektem vlastnických i jiných práv majetkové či nemajetkové povahy. Každé bytové družstvo má tedy svůj majetek. Tímto svým majetkem odpovídá za porušení svých závazků, přičemž členové družstva za závazky bytového družstva neručí. Věřitel se tedy při uspokojování svých pohledávek za družstvem může obracet pouze na toto družstvo a pouze na něm může vymáhat plnění jeho závazků.
Ve vztahu k třetím osobám, zejména např. k bankám, jsou bytová družstva (či jiná družstva) z hlediska právní úpravy jejich majetkového postavení v zásadě stejně důvěryhodná jako kterákoliv jiná právnická osoba. Přirozeně, pokud jde o finanční stabilitu zcela konkrétního bytového družstva, nejde (a nemělo by v praxi třetích osob jít) o posuzování právních aspektů majetkového postavení, ale o posouzení bonity tohoto konkrétního družstva a záruk poskytovaných v případě např. úvěrových obchodů.
 
Člen neručí za závazky družstva, ale...
Jestliže ze zákona platí, že člen bytového družstva (či jiného družstva) neručí za závazky družstva, neznamená to, že by se ve skutečnosti majetkově nepodílel na odpovědnosti družstva za závazky. Veškerá majetková účast člena (především členské vklady), včetně účasti na financování výstavby družstevních bytů do vlastnictví družstva (které pak členové jako nájemci užívají), je totiž majetkem družstva a v případě špatného hospodaření by mohlo družstvo tento majetek „prohospodařit". Takto prohospodařit by se, bohužel, daly také domy s družstevními byty ve vlastnictví družstva, na jejichž pořízení se členové družstva podíleli a v nichž bydlí jako nájemci. Popřípadě by se daly prohospodařit také prostředky skládané na příslušné fondy oprav. Tím by přirozeně také členové přišli o hodnotu členských vkladů vložených do družstva, či o hodnotu plnění na tvorbu příslušných fondů oprav. Obecně jde jinak o stejnou situaci jako např. v s. r. o. (kde špatným hospodařením může společník přijít o vklady jím vložené do společnosti), podobně tomu je v akciové společnosti, kde může přijít akcionář o hodnotu svých akcií apod. V bytovém družstvu však jde o velice citlivou záležitost, protože hodnoty vkládané členem do družstva se týkají bydlení tohoto člena a zpravidla také jeho rodiny. Proto musí členové bytových družstev důsledně sledovat činnost družstva a jeho orgánů a účastnit se na životě družstva alespoň aktivní účastí na jednání příslušných družstevních orgánů - členská schůze družstva, členská schůze samosprávy apod. Důležité je také dbát na jasná ustanovení stanov o pravomoci zejména představenstva v majetkových věcech. Nelze pochybovat o tom, že drtivá většina bytových družstev a jejich orgánů hospodaří rozumně a v souladu se zájmy členů. Nic to však nemění na potřebě, aby členové bytových družstev se v rámci svých práv a povinností, spolu s orgány družstev, starali o bezchybné fungování družstva a jeho řádné hospodaření.
 
Obecné pojmy ObchZ, týkající se rovněž majetku bytového družstva
Jednotlivé obecné pojmy ObchZ týkající se obchodního majetku a obchodního jmění se vztahují rovněž na bytové družstvo. To znamená, že:
  • veškerý majetek bytového družstva se nazývá „obchodní majetek",
  • obchodním jměním bytového družstva je soubor veškerého jeho majetku a závazků,
  • čistým obchodním majetkem bytového družstva je jeho obchodní majetek po odečtení veškerých závazků,
  • vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku bytového družstva a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv.
  •  
Zvláštní pojmy ObchZ, týkající se majetkových vztahů v bytovém družstvu
Majetkem bytového družstva se stávají také všechny členské vklady vložené jednotlivými členy družstva v souladu se stanovami družstva, popřípadě též „další majetková účast" na podnikání družstva, jak ji ObchZ umožňuje. V této souvislosti se vyskytuje několik zákonných pojmů, které se týkají majetkových vztahů v družstvu.
Základní kapitál (tvoří jej souhrn všech členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva; do základního kapitálu se však nezapočítává případná další majetková účast, která je speciálním druhem majetkové účasti v družstvu a nepovažuje se za členský vklad). Základní kapitál je variabilní a mění se podle počtu členů a podle výše jejich členských vkladů.
Zapisovaný základní kapitál (výše základního kapitálu bytového družstva, která je schválena ustavující schůzí a je uvedena ve stanovách bytového družstva a zapsána v obchodním rejstříku) Jde o konstantní výši, jejíž změnu lze učinit schválením změny výše zapisovaného základního kapitálu ve stanovách a zápisem změněné výše v obchodním rejstříku.
Nedělitelný fond (povinně zřizovaný fond podle ObchZ), který musí být postupně vytvořen tak, aby jeho výše dosáhla minimálně jednu polovinu zapisovaného základního kapitálu (což činí 25 000 Kč). Tento fond nelze ztotožňovat s rezervním fondem obchodní společnosti. O použití nedělitelného fondu ObchZ stanoví pouze, že nesmí být za trvání družstva použit k rozdělení mezi členy.
Dále se vyskytuje tento soubor zákonných pojmů, které se týkají majetkových vztahů mezi členem a družstvem.
Členský vklad obecně je souhrn peněžních prostředků (peněžitý vklad) nebo jiných penězi ocenitelných hodnot (nepeněžitý vklad), které se člen bytového družstva zavazuje vložit do družstva.
Základní členský vklad je členský vklad, k jehož splacení ve výši určené stanovami je povinen se zavázat každý uchazeč o členství a je povinen jej splatit před vznikem členství, pokud stanovy neurčují, že před vznikem členství je povinen splatit pouze vstupní vklad.
Vstupní vklad je část členského vkladu, kterou je povinen podle stanov splatit uchazeč o členství před vznikem členství, s tím, že zbytek základního členského vkladu je povinen splatit ve splátkách a lhůtách určených stanovami, nejpozději však do 3 let od vzniku členství (existuje pouze v případě, že tak určují stanovy, jinak je uchazeč o členství povinen splatit celý členský vklad před vznikem členství).
Další členský vklad je peněžitý nebo nepeněžitý vklad, k němuž se mohou členové bytového družstva zavázat, pokud stanovy další členský vklad připouštějí (ke splacení základního vkladu se vždy musí člen zavázat, ke splacení dalšího členského vkladu se může zavázat, pokud jej stanovy připouštějí. Lze však vyjádřit názor, že při zakládání bytového družstva např. za účelem koupě bytového domu,v němž užívají nájemní byty budoucí členové bytového družstva, kdy bude další členský vklad sloužit k financování kupní ceny domu, je možné dojednat, že členové se již na ustavující schůzí zaváží jak k základnímu členskému vkladu, tak k dalšímu členskému vkladu podle navrhovaných stanov bytového družstva.
Členský podíl je pojem, který je v ustanoveních ObchZ použit bez vymezení jeho obsahu. Z kontextu zákonného ustanovení (§ 226 odst. 1 písm. d) ObchZ) je však zřejmé, že se má na mysli vypořádací podíl (ve smyslu § 233 ObchZ). Ve stanovách bytových družstev, v nichž se pořizovaly domy s družstevními byty výstavbou za finanční účasti členů, se zpravidla však rozlišuje pojem členský podíl a pojem vypořádací podíl. Členský podíl se používá v pojetí, jak jej má na mysli ObčZ v ustanoveních týkajících se nájmu družstevního bytu a v souvisejících ustanovení o způsobech vzniku a zániku členství v bytovém družstvu (tj. účast člena na financování pořízení bytu, jehož je nájemcem). Vypořádací podíl se používá jako pojem podle ObchZ pro vypořádání se členem při zániku jeho členství bez právního nástupce (tj. jinak než převodem či přechodem členských práv a povinností) za trvání družstva. U bytových družstev vznikajících v současné době se spíše používá pojem další členský vklad, ale leckdy se hovoří též o členském podílu, představujícím finanční účast člena na pořízení (koupi) bytového domu, v němž budoucí člen užívá nájemní byt.
Další majetková účast je zvláštní forma majetkové účasti člena v družstvu; ObchZ ji připouští, lze ji však v konkrétním družstvu uskutečňovat pouze v případě, že tak určují stanovy. ObchZ blíže nevymezuje tuto formu majetkové účasti, z dikce zákonného ustanovení však vyplývá, že má jít o další majetkovou účast „na podnikání družstva". V bytových družstvech by zřejmě měla být tato forma majetkové účasti spíše výjimkou, např. v případě, že by se bytové družstvo na základě svých stanov zabývalo určitou podnikatelskou činností, kde by se mohla taková majetková účast uplatnit.
 

 

Pramen: http://www.stavebniklub.cz/?sekce=4&uroven=7&cid=194553&PHPSESSID=19c4358c5b33dd998152e0f475c8186e


777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(01/19) Změny ve vysílání DVBT-2 12.12.2019

DVB-T2 nyní běží na přechodových sítích na kanálech 24, 26 a 31. Od 8. ledna to budou finální kanály 23, 26, 40 a 42.

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem