Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(30/09) Katastr - Novela vyhlášky

 

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
 
Profil aktualizovaného znění:
Titul původního předpisu:
Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky
Citace pův. předpisu: 162/2001 Sb.
Částka: 63/2001 Sb.
Datum přijetí: 24. dubna 2001
Rozeslána dne: 9. května 2001
 
Datum účinnosti: 1. června 2001
Změny a doplňky předpisu:
provedené
číslo
s účinností dnem
Úplné znění
vyhláškou
 
vyhláškou
 
vyhláškou
 
vyhláškou
 
vyhláškou
 
vyhláškou
1. dubna 2009
 

Text aktualizovaného znění předpisu:
(Poslední změny vyznačeny podtržením)

 
VYHLÁŠKA
 
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
 
o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky


Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.:

 
ČÁST PRVNÍ
 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1

Tato vyhláška upravuje


 
a)
podmínky pro poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky (dále jen "katastr"),
b)
formy poskytování údajů z katastru,
c)
úplaty za poskytování údajů z katastru, pokud nejsou stanoveny zvláštním právním předpisem.


 
ČÁST DRUHÁ
 
POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU
 
§ 2
 
Podmínky pro poskytování údajů z katastru

(1) Údaje z katastru se poskytují fyzickým nebo právnickým osobám na jejich žádost, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.1)

(2) Údaje z katastru lze poskytnout pouze ve formě stanovené touto vyhláškou.

 
§ 3
 
Formy poskytování údajů z katastru

Údaje z katastru se poskytují v těchto formách:


 
a)
nahlížení do katastru2), s výjimkou sbírky listin a přehledu vlastnictví z území České republiky, nebo ústní informace (§ 5),
b)
výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací3) a ze souboru popisných informací4) a identifikace parcel ve formě veřejných listin (§ 6),5)
c)
ověřené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastru (§ 7),6)
d)
reprografické kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle písmen b) a c) (§ 8),
e)
tiskové výstupy v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle písmene b) (§ 9),7)
f)
dálkový přístup (§ 10),8)


 
g)
na technických nosičích dat v případě údajů vedených v elektronické podobě (§ 11),7)
h)
kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu (dále jen "dřívější pozemkové evidence") (§ 12),9)
i)
srovnávací sestavení parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru (§ 13), nebo
j)
prosté kopie listin ze sbírky listin katastru (§ 13a).


 
§ 4

(1) Údaje z katastru poskytují katastrální pracoviště9a) katastrálních úřadů (dále jen "katastrální pracoviště") z územních obvodů, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu. Údaje podle § 6 odst. 3 písm. a) a b) a údaje podle písm. c), pokud se jedná o katastrální mapu v digitální formě9b), a dále údaje podle § 9 a § 11 odst. 3 poskytují katastrální pracoviště z území celé České republiky.

(2) Český úřad zeměměřický a katastrální10) (dále jen "Úřad") poskytuje údaje z katastru


 
a)
podle § 5 odst. 2,
b)
podle § 10,
c)
podle § 9 a 11, pokud žádost o poskytnutí údajů z katastru svým rozsahem přesahuje území, ve kterém vykonává katastrální pracoviště působnost příslušného katastrálního úřadu, neposkytuje-li je příslušné katastrální pracoviště (§ 11 odst. 3).

 
§ 5
 
Nahlížení do katastru a poskytování ústních informací

(1) Katastrální úřad umožňuje v úřední době a v prostorách k tomu určených bezúplatně nahlížet do katastru nebo o údajích katastru poskytuje ústní informace, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Úřad umožňuje bezúplatné nahlížení do katastru na vybrané údaje souboru popisných informací a vybrané údaje souboru geodetických informací prostřednictvím webových aplikací. Úřad umožňuje rovněž bezúplatné nahlížení na rastrový obraz katastrální mapy formou webových mapových služeb, která poskytuje rastrovou reprezentaci zdrojových grafických dat pro jejich prohlížení prostřednictvím internetu, umožňuje provést výběr zobrazovaných vrstev a zajišťuje transformaci zdrojových dat podle zadaných rozměrů cílového obrazu, polohového umístění a rozměru původního zájmového území. Rastrový obraz katastrální mapy mohou poskytovat prostřednictvím webových mapových služeb dále osoby, se kterými bylo sjednáno oprávnění šířit údaje katastru na základě smlouvy uzavřené s Úřadem podle § 11 odst. 5.

 
§ 6
 
Výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací
a ze souboru popisných informací a identifikace parcel

(1) Výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací, jakož i identifikace parcel jsou veřejnými listinami,5) pokud jsou opatřeny datem, otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a příjmením zaměstnance katastrálního úřadu, který výpis, opis nebo kopii vyhotovil, a jeho podpisem a dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku.11)

(2) V žádosti o výpis, opis, kopii nebo identifikaci parcel se uvede předmět žádosti, název obce a katastrálního území s označením předmětu žádosti, a to identifikací vlastníka nebo jiného oprávněného, parcelním číslem pozemku v katastru nebo ve zjednodušené evidenci, popisným nebo evidenčním číslem budovy (suvedením části obce v případě, že je obec členěna na části, které mají samostatné číslování domů), číslem jednotky, popřípadě číslem listu vlastnictví, a to tak, aby rozsah požadovaných výstupů byl nepochybný. V případě pochybností vyzve katastrální úřad žadatele k doplnění žádosti.

(3) Výpisem, opisem a kopií podle odstavce 1 se rozumí na tiskopisu Úřadu ručně, mechanicky, reprograficky nebo automatizovaně vyhotovený


 
a)
výčet parcel a staveb nebo jednotek12) vlastníka (spoluvlastníků) nebo oprávněného z dalšího práva13) příslušejících k listu vlastnictví s údaji o právních vztazích a s dalšími údaji katastru,
b)
výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory,14)
c)
kopie katastrální mapy zobrazující vybrané parcely.
(4) Výčet údajů podle odstavce 3 písm. a) a b) je označen jako "Výpis z katastru nemovitostí". Výčet údajů podle odstavce 3 písm. a) může být úplný nebo částečný. Úplný výčet se týká všechparcel a staveb nebo jednotek příslušejících k jednomu listu vlastnictví, částečný výčet pouze těch parcel a staveb nebo jednotek, o jejichž výčet žadatel požádá. Částečný výčet je vždy označen slovy "Částečný výpis".

(5) Identifikace parcel obsahuje porovnání totožnosti parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu katastrálního operátu k určitému datu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru. Parcely se uvádějí podle katastrálních území a parcelních čísel. V případě, že nelze zákres hranic parcely dřívější pozemkové evidence nebo parcely podle stavu před obnovou katastrálního operátu ztotožnit se zákresem hranic parcely katastru, sdělí katastrální úřad žadateli, že identifikaci nelze provést bez vytyčení hranic pozemku v terénu a vyhotovení geometrického plánu.

(6) Současně s výpisem, opisem nebo kopií podle odstavce 3 nebo identifikací parcel podle odstavce 5 vyhotoví katastrální úřad na žádost jejich kopii, kterou označí slovem "Kopie". Na kopii se dále uvede datum vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance katastrálního úřadu, který kopii vyhotovil, a jeho podpis. Kopie se opatří kolkem v odpovídající hodnotě nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku a opatří se otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem.

 
§ 7
 
Ověřené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastru

Katastrální úřad vyhotoví na žádost opis nebo kopii listiny ze sbírky listin katastru,6) kterou označí "Opis" nebo "Kopie". Opis nebo kopie se opatří ověřovací doložkou, která obsahuje text: "Opis - Kopie doslovně souhlasí s listinou uloženou ve sbírce listin katastru", údaj o počtu stran opisu nebo kopie, údaj o tom, zda jde o opis úplný nebo částečný, dále číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, datum, otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jméno a příjmení zaměstnance katastrálního úřadu, který opis nebo kopii vyhotovil, a jeho podpis, a dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku.11) Ustanovení § 13a odst. 1 se použije obdobně.

 
§ 8
 
Reprografické kopie z katastrálního operátu

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost reprografické kopie, které nemají povahu veřejných listin, z částí katastrálního operátu, které nejsou vedeny v elektronické podobě, s výjimkou sbírky listin. Kopii označí katastrální úřad slovem "Kopie". Uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance, který kopii vyhotovil, a připojí řádkové razítko katastrálního úřadu, který kopii vydal. Kopie nepřihlížejí k vyznačené plombě. Namísto reprografické kopie lze na žádost poskytnout její rastrový obraz nebo rastrové obrazy jejích částí, přesahuje-li kopie formát A4. Kopie a jejich rastrové obrazy se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 1.

(2) Pokud jsou územně samosprávným celkům poskytovány bezúplatně podle § 22 odst. 5 katastrálního zákona kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové fólii, jsou poskytovány nejvýše jednou za 12 měsíců, a to jen pokud obsahují změny oproti naposled poskytnuté kopii nebo rastrovým datům katastrální mapy poskytnutým podle § 11 odst. 6. Kopie mapového listu jsou poskytovány z obvodu územní působnosti příslušného územně samosprávného celku.

 
§ 9
 
Tiskové výstupy z katastrálního operátu

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost tiskové výstupy údajů z katastru, které nemají povahu veřejných listin, z částí katastrálního operátu, které jsou vedeny prostředky výpočetní techniky, pokud obsahují údaje, které nejsou uvedeny ve výstupech s charakterem veřejných listin vyhotovených podle § 6, nebo tyto údaje obsahují, ale liší se od nich svým rozsahem nebo uspořádáním. Katastrální úřad vyhotovuje tiskové výstupy takového obsahu a uspořádání, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí.

(2) Při poskytování tiskového výstupu obsahujícího přehled vlastnictví z území České republiky katastrální úřad použije ustanovení § 13a odst. 1 obdobně.

(3) Vydané tiskové výstupy, které nemají povahu veřejné listiny, mají informativní charakter a nepřihlížejí k vyznačené plombě. Tiskový výstup označí katastrální úřad slovy "Tiskový výstup informativního charakteru". Uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance, který tiskový výstup vyhotovil, a připojí řádkové razítko katastrálního úřadu, který tiskový výstup vydal. Tiskové výstupy se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 2.

 
§ 10
 
Dálkový přístup k údajům katastru

(1) Dálkový přístup k údajům katastru vedeným v elektronické podobě je oprávněn získat každý, kdo písemně požádá Úřad o zřízení dálkového přístupu k údajům katastru.

(2) Žádost o zřízení dálkového přístupu k údajům katastru obsahuje


 
a)
údaj o jménu, popřípadě jménech a příjmení žadatele, jeho datu narození, adrese trvalého pobytu, popřípadě adrese bydliště, nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky a bankovním spojení, je-li žadatelem fyzická osoba,
b)
údaj o obchodní firmě nebo názvu žadatele, jeho identifikačním čísle, sídle a jeho bankovním spojení, údaj o tom, zda se jedná o právnickou osobu, organizační složku státu nebo jiný subjekt jiného typu a zda je jeho činnost hrazena z veřejného rozpočtu, není-li žadatel fyzickou osobou,
c)
uvedení jména, popřípadě jmen, příjmení a funkčního zařazení fyzické osoby, která odpovídá za přebírání údajů z katastru dálkovým přístupem a jejich další využití,
d)
účel zpracování poskytnutých osobních údajů, dovolený právními předpisy,
e)
název země, ve které budou poskytnuté osobní údaje zpracovávány,
f)
údaj o tom, zda žadatel požaduje zasílat vyúčtování za údaje z katastru získané dálkovým přístupem měsíčně nebo čtvrtletně, a závazek uhradit při vyúčtování částku za poskytnuté údaje z katastru,
g)
prohlášení žadatele o tom, že bere na vědomí, že údaje z katastru nesmí užít k jinému než právními předpisy dovolenému účelu,15a) že nesmí šířit poskytnuté údaje z katastru15b) jinak než na základě smlouvy podle odstavce 8 a že je povinen nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,
h)
datum a podpis žadatele.
(3) Žádost se podává na tiskopisu Úřadu nebo na automatizovaně vyhotoveném formuláři obsahově a úpravou shodném s tiskopisem Úřadu, jehož vzor je zveřejněn na webových stránkách Úřadu. Dálkový přístup k údajům katastru poskytuje Úřad formou vlastní aplikace nebo formou webové služby. Pro získání dálkového přístupu ke každé z uvedených forem se podává samostatná žádost.

(4) Úřad potvrdí žadateli příjem žádosti a po založení zákaznického účtu mu sdělí údaje potřebné pro umožnění dálkového přístupu k údajům katastru. Úřad provádí pravidelné měsíční nebo čtvrtletní vyúčtování za poskytnuté údaje z katastru.

(5) Pokud chce uživatel dálkového přístupu zrušit své oprávnění užívat dálkový přístup k údajům katastru, požádá o to písemně Úřad. Úřad mu dálkový přístup zruší a do 30 dnů zašle žadateli konečné vyúčtování.

(6) Údaje z katastru získané dálkovým přístupem mají informativní charakter, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Tiskové výstupy získané dálkovým přístupem nejsou veřejnou listinou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Úřad uchovává v elektronické podobě veškeré sestavy údajů poskytnutých dálkovým přístupem.

(7) Výše úplaty za poskytnutí údajů z katastru dálkovým přístupem je stanovena v přílohách č. 3 a 3a.

(8) Údaje získané dálkovým přístupem lze šířit pouze na základě smlouvy, kterou Úřad jménem státu uzavře s žadatelem o dálkový přístup.

(9) Pokud uživatel dálkového přístupu šíří údaje z katastru, ač k tomu není oprávněn, Úřad mu zabrání v dálkovém přístupu k údajům katastru technickými prostředky; může tak učinit i v případě, že uživatel dálkového přístupu neplní své povinnosti v oblasti úhrad za poskytované údaje z katastru dálkovým přístupem.

 
§ 10a
 
Bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru

(1) Pokud zvláštní zákon stanoví, že se právnické osobě nebo státnímu orgánu poskytují k určitému účelu dálkovým přístupem údaje z katastru bezúplatně, postupuje se podle § 10, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Žádost o zřízení bezúplatného dálkového přístupu k údajům katastru obsahuje


 
a)
název právnické osoby nebo státního orgánu, údaj o jeho identifikačním čísle a sídle,
b)
označení osoby, která odpovídá za přebírání údajů z katastru dálkovým přístupem a jejich další využití,
c)
uvedení zákona, podle kterého je uplatňován nárok na bezúplatné poskytování údajů z katastru,
d)
uvedení účelu, ke kterému je nárok na bezúplatný dálkový přístup zákonem stanoven,
e)
prohlášení žadatele o tom, že bere na vědomí, že údaje z katastru nesmí užít k jinému než právními předpisy dovolenému účelu,15a) že nesmí šířit poskytnuté údaje z katastru15b) jinak než na základě smlouvy podle § 10 odst. 8 a že je povinen nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,
f)
datum a podpis žadatele.
(3) Úřad založí žadateli jeden zákaznický účet pro jedno připojení žadatele. Podúčty pro další připojení žadatele a jeho zaměstnanců si bude žadatel zakládat přímo prostřednictvím dálkového přístupu. Úřad žadateli sdělí údaje potřebné pro využívání dálkového přístupu k údajům katastru. Žadatel je oprávněn získávat údaje o nemovitostech ležících v obvodu územní působnosti žadatele a v případech odůvodněných působností žadatele i mimo tento obvod.

(4) Při získávání údaje z katastru zvolí žadatel vždy jeden z účelů v rámci působnosti žadatele, pro který je určitý údaj z katastru vyžadován. Je-li údaj z katastru vyžadován pro správní řízení, uvede též jednací číslo správního spisu.

 
§ 10b
 
Dálkový přístup k údajům katastru pro poskytovatele ověřených
výstupů z informačních systémů veřejné správy

(1) Osobám oprávněným poskytovat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zvláštního právního předpisu (dále jen "poskytovatel ověřených výstupů")15c) se poskytují dálkovým přístupem údaje pro vydávání výpisů a kopií podle § 6 odst. 3 za úplatu stanovenou podle zvláštního právního předpisu15c). Přitom se postupuje podle § 10, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) V prohlášení žadatele obdobně podle § 10 odst. 2 písm. d) se uvede, že žadatel bere na vědomí, že údaje z katastru poskytnuté podle tohoto ustanovení nesmí užít k jinému účelu než k poskytování ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy a jiným způsobem nesmí tyto údaje šířit a že je povinen nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

(3) Úřad založí žadateli jeden zákaznický účet pro jedno připojení žadatele. Podúčty pro další připojení dalších zaměstnanců žadatele si bude žadatel zakládat přímo prostřednictvím dálkového přístupu. Úřad žadateli sdělí údaje potřebné pro využívání dálkového přístupu k údajům katastru.

(4) Má-li žadatel zřízen dálkový přístup k údajům katastru i pro jiný právními předpisy dovolený účel, je veden přehled o poskytnutých údajích pro každý z těchto účelů samostatně. Pro každý z těchto účelů je také veden samostatný zákaznický účet.

 
§ 11
 
Předávání údajů katastru vedených v elektronické podobě

(1) Předávání údajů katastru vedených v elektronické podobě se může provést fyzickým předáním na technickém nosiči dat nebo jejich zasláním telekomunikačními zařízeními.16) Ustanovení § 10 se při předání údajů katastru podle tohoto ustanovení nepoužijí.

(2) Údaje katastru vedené v elektronické podobě se předávají v rozsahu a struktuře, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí. V jiném rozsahu a struktuře lze údaje katastru předat pouze osobě, které se tyto údaje týkají, nebo osobě, která na jejich předání prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod.

(3) Údaje z katastru v elektronické podobě poskytuje na písemnou žádost katastrální pracoviště z obvodu své územní působnosti a Úřad z území přesahujícího obvod územní působnosti katastrálního pracoviště. Údaje, které může katastrální pracoviště získat dálkovým přístupem, může katastrální pracoviště poskytnout i mimo obvod své územní působnosti. Žádost se podává na tiskopisu Úřadu nebo na automatizovaně vyhotoveném formuláři obsahově a úpravou shodném s tiskopisem Úřadu, jehož vzor je zveřejněn na webových stránkách Úřadu. Žádost obsahuje:


 
a)
označení úřadu, kterému je určena,
b)
označení žadatele uvedením jeho jména, popřípadě jmen, příjmení, rodného čísla (nemá-li je, data narození) a adresy trvalého pobytu, popřípadě adrese bydliště, nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky nebo názvu (obchodní firmy), identifikačního čísla a sídla,
c)
stanovení rozsahu a obsahu požadovaných údajů z katastru, popřípadě i periodicitu jejich opakovaného poskytnutí,
d)
uvedení účelu, který je dovolen právními předpisy, k jakému budou poskytnuté údaje z katastru využity, a závazek žadatele neužít údaje z katastru k jinému než uvedenému účelu,
e)
závazek žadatele nešířit poskytnuté údaje z katastru jinak než na základě smlouvy podle odstavce 5 nebo sdělení, že zveřejní údaje katastru způsobem uvedeným v odstavci 4,
f)
závazek žadatele nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,
g)
závazek žadatele zaplatit za poskytnuté údaje z katastru úplatu stanovenou podle této vyhlášky a
h)
datum sepsání žádosti a podpis žadatele.
(4) Pokud žadatel sdělí, že poskytnuté údaje ze souboru geodetických informací použije pro geografický informační systém, pak současně sdělí, zda tato data zveřejní jako vrstvu prostorových referencí polohy své aplikace. V takovém případě se zaváže zveřejnit poskytnuté údaje pouze v pasivní formě neoddělitelné od žadatelovy aplikace.

(5) Údaje z katastru získané v elektronické podobě lze šířit pouze na základě smlouvy, kterou Úřad nebo katastrální úřad jménem státu uzavře s žadatelem o šíření údajů z katastru.

(6) Údaje v elektronické podobě na technických nosičích dat mají informativní charakter. Výše úplaty za jejich poskytnutí je stanovena v příloze č. 4.

(7) Pokud jsou územně samosprávným celkům poskytovány údaje podle § 22 odst. 5 katastrálního zákona v elektronické podobě na technických nosičích dat, jsou poskytovány zpravidla jedenkrát za 3 měsíce z území příslušného územně samosprávného celku. Rastrová data katastrální mapy jsou poskytována jedenkrát za rok, a to jen pokud obsahují změny oproti naposled poskytnuté kopii podle § 8 nebo naposled poskytnutým rastrovým datům katastrální mapy.

 
§ 12
 
Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem
pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost kopii katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu. Údaje vyplývající z orientačního zákresu jsou přibližné a mají informativní charakter. Kopie je označena slovy "Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem stavu pozemkové držby podle .........." s doplněním, podle kterého dřívějšího grafického operátu byl zákres proveden. Je opatřena datem, číslem řízení o poskytnutí údajů z katastru, otiskem řádkového razítka katastrálního úřadu a podpisem zaměstnance katastrálního úřadu.

(2) Výše úplaty za poskytnutí kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí je stanovena v příloze č. 5.

 
§ 13
 
Srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí
s parcelami katastru

(1) Srovnávací sestavení parcel je orientační srovnání popisných informací o parcelách dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel katastru nebo srovnání popisných informací o parcelách katastru s posledním dochovaným stavem dřívějších pozemkových evidencí. K vyhotovení srovnávacího sestavení se využije porovnání obou stavů v grafickém vyjádření.

(2) Srovnávací sestavení parcel není veřejnou listinou, neosvědčuje vlastnické vztahy k nemovitostem a nemůže sloužit jako podklad pro vyhotovení listin o převodu částí nemovitostí v něm uvedených. Poučení o tom se poznamená na každém vydávaném srovnávacím sestavení parcel.

(3) Srovnávací sestavení parcel se vyhotovuje na tiskopisu Úřadu. Výměra částí parcel je určena pouze přibližně. Na tuto skutečnost musí být ve srovnávacím sestavení upozorněno.

(4) Srovnávací sestavení parcel potvrdí příslušný zaměstnanec katastrálního úřadu svým podpisem, uvede datum vyhotovení, číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru a připojí řádkové razítko katastrálního úřadu.

(5) Srovnávací sestavení se neposkytuje v katastrálních územích, kde je zcela odstraněno evidování zjednodušeným způsobem.9)

(6) Výše úplaty za poskytnutí srovnávacího sestavení parcel je stanovena v příloze č. 6.

 
§ 13a
 
Prosté kopie listin ze sbírky listin katastru

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost prostou kopii listiny ze sbírky listin katastru. Pokud není žádost o prostou kopii listiny ze sbírky listin katastru podána osobně nebo prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena


a)
úředně ověřeným podpisem žadatele, jde-li o fyzickou osobu,
b)
úředně ověřeným podpisem fyzické osoby, která jedná za žadatele, jde-li o právnickou osobu; to neplatí v případě, kdy je výsledek úkonu zasílán na adresu jejího sídla uvedenou v obchodním rejstříku,
c)
otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné osoby, jde-li o orgán veřejné moci nebo organizační složku státu.
(2) Prosté kopie listin ze sbírky listin katastru se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 7.
 
ČÁST TŘETÍ
 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 14
 
Společná ustanovení pro poskytování údajů z katastru

Údaje z katastru se neposkytnou, pokud by to bylo v rozporu s omezeními podle § 21 odst. 2 katastrálního zákona.

 
§ 15
 
Úplata za poskytování údajů

(1) Úplata za poskytnuté údaje stanovená touto vyhláškou s výjimkou údajů poskytovaných podle § 10 se nehradí v případech, pokud zvláštní zákon stanoví povinnost katastrálních úřadů předávat tyto údaje jiným orgánům.18) Požadavek na bezúplatné poskytnutí údajů musí být uveden v žádosti o jejich poskytnutí a zdůvodněn odkazem na příslušný zvláštní zákon.

(2) Úplata za údaje poskytnuté podle § 10 se nehradí, pokud tak stanoví katastrální zákon18a) nebo zvláštní zákon.18b)

(3) Úplaty za poskytování údajů katastru uvedené v přílohách k této vyhlášce musí být určeny tak, aby celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů katastru, jejich vytváření, reprodukci a šíření se započítáním přiměřeného zisku.

(4) Pokud užije územně samosprávný celek osobní údaje z katastru bezúplatně poskytnuté k výkonu jeho působnosti k jinému účelu, ohlásí to poskytovatel údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 
§ 15a
 
Lhůty pro poskytování údajů katastru

(1) Údaje katastru se žadatelům podle této vyhlášky poskytují ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti o poskytnutí údajů.

(2) Je-li třeba k poskytnutí údajů uzavřít smlouvu, předloží příslušný správní úřad, který je oprávněn údaje katastru poskytnout, návrh této smlouvy žadateli ve lhůtě do 60 dnů od podání žádosti o poskytnutí údajů.

(3) Odmítne-li příslušný správní úřad, který žádost přijal, poskytnout údaje podle odstavce 1 nebo předložit návrh smlouvy podle odstavce 2, uvede v odmítnutí právními předpisy stanovené důvody, které k odmítnutí vedly. Současně žadatele poučí o přípustnosti stížnosti proti takovému odmítnutí podle zvláštního právního předpisu18c).

 
§ 16
 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2001.

 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.
 
Vyhotovení reprografických kopií z katastrálního operátu,
které nemají povahu veřejných listin (§ 8)
 
Položka
Specifikace
Měrná jednotka (MJ)
Úplata za MJ
101
Kopie části katastrální mapy vedené na plastové fólii
formát A4
50 Kč
102
Kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové fólii
mapový list
250 Kč
103
Kopie přehledu čísel bodů v rozsahu části mapového listu katastrální mapy
formát A4
50 Kč
104
Kopie přehledu čísel bodů v rozsahu celého mapového listu katastrální mapy
mapový list
250 Kč
105
Kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen "BPEJ") nebo přehledu parcel ve zjednodušené evidenci v rozsahu části mapového listu katastrální mapy
formát A4
50 Kč
106
Kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ nebo přehledu parcel ve zjednodušené evidenci v rozsahu celého mapového listu katastrální mapy
mapový list
250 Kč
107
Kopie dokumentace podle § 19 a § 20 odst. 1 písm. c) a d) vyhlášky č. 26/2007 Sb. mimo kopie geodetických údajů a kopie přehledu sítě pevných bodů
formát A4
60 Kč
108
Kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole a jejího vývoje v rozsahu části mapového listu Státní mapy 1 : 5000 - odvozené
formát A4
30 Kč
109
Kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole a jejího vývoje v rozsahu mapového listu Státní mapy 1 : 5000 - odvozené
mapový list
160 Kč
110
zrušen vyhláškou č. 345/2004 Sb.
 
 
111
Kopie geodetických údajů o bodech podrobného polohového bodového pole
bod
20 Kč
113
Rastrový obraz reprografické kopie
formát A4
60 Kč

Poznámky:


 
a)
Úplaty podle položek 102, 104, 106 a 109 se při vyhotovení kopie na rozměrově stálé transparentní podložce zvyšují o cenu této podložky.
b)
Úplata podle položek 102, 104, 106 a 109 se snižuje o 40 %, pokud zobrazovaný obsah podle specifikace pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu.
c)
Úplata podle položky 102 se zvyšuje při vyhotovení fotoreprodukční zvětšeniny mapy o částku 500 Kč a při vyhotovení fotoreprodukční zmenšeniny mapy o částku 100 Kč (za každou změnu měřítka).
d)
V územích, ve kterých jsou pozemky evidovány zjednodušeným způsobem, se podle položek 101 a 102 poskytují rovněž kopie části mapy nebo mapového listu dřívější pozemkové evidence, na které jsou tyto pozemky zobrazeny.
e)
Úplata za kopie části katastrální mapy vedené na plastové fólii podle položky 101 je stanovena za každý i započatý formát A4, na kterém je polohopisná kresba.
f)
Úplata podle položek 101, 103, 105, 107, 108 a 111 se zvyšuje o 20 %, pokud je spolu s kopií vyhotovován i její rastrový obraz.

 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.Vyhotovení tiskových výstupů z katastrálního operátu (§ 9)
Položka
Specifikace
Měrná jednotka (MJ)
Úplata za MJ
201
Tiskový výstup ze souboru popisných informací
formát A4
50 Kč
202
Tiskové výstupy z ostatních částí katastrálního operátu mimo souboru popisných informací a katastrální mapy
formát A4
30 Kč
203
Tisk (vykreslení) katastrální mapy v digitální formě na papír nebo plastovou fólii
formát A4
50 Kč

Poznámky:


 
a)
Úplata za tisk (vykreslení) podle položky 203 vyhotovený na rozměrově stálé transparentní podložce se zvyšuje o cenu této podložky.
b)
Za tiskový výstup podle položky 201 se považuje i informace o tom, že určitý zápis v souboru popisných informací není uveden.
c)
Úplata za tiskový výstup podle položek 201 a 202 formátu většího než A4 odpovídá počtu formátů A4 včetně započatého formátu.
d)
Úplata za tisk (vykreslení) katastrální mapy podle položky 203 je stanovena za každý i započatý formát A4 pokrytý kresbou.
e)
Pokud vytvoření požadovaného tiskového výstupu vyžaduje zvláštní konverze a programování, zvýší katastrální pracoviště nebo Úřad úplatu o 300,- Kč za každou započatou hodinu práce. Za vícepráci se nepovažuje vlastní vytvoření výstupu a práce spojené s vytvořením kopie souboru na technický nosič dat (kopírování, konverze do zhuštěného formátu).

 
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

Dálkový přístup k údajům katastru s výstupy ve formátu PDF nebo HTML(§ 10)
Položka
Specifikace
Měrná jednotka (MJ)
Úplata za MJ
301
Výpis z katastru nemovitostí
stránka
50 Kč
302
Seznam parcel katastru nemovitostí
stránka
50 Kč
303
Seznam parcel evidovaných zjednodušeným způsobem
stránka
50 Kč
304
Informace o parcelách
stránka
50 Kč
305
Seznam budov s čísly popisnými a evidenčními
stránka
50 Kč
306
Informace o stavbách
stránka
50 Kč
307
Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách)
stránka
50 Kč
308
Přehled vlastnictví
stránka
50 Kč
309
Informace o průběhu řízení
stránka
50 Kč
310
Seznam obcí
stránka
50 Kč
311
Seznam částí obcí
stránka
50 Kč
312
Seznam katastrálních území
stránka
50 Kč
313
Statistické údaje o katastrálních územích
stránka
50 Kč
314
zrušena vyhl. č. 50/2008 Sb.
 
 
315
Seznam bodů bodového pole
stránka
50 Kč
 
316
Kopie katastrální mapy
stránka
50 Kč
317
Seznam vodních děl
stránka
50 Kč
318
Evidence práv pro osobu
stránka
50 Kč
319
Geodetické údaje o bodech PPBP
stránka
50 Kč

Poznámky:


a)
PDF se rozumí formát Portable Document Format.
b)
HTML se rozumí formát HyperText Markup Language.
c)
Měrnou jednotkou "stránka" se rozumí každý i započatý formát A4 výstupní sestavy ve formátu PDF nebo jemu obsahově odpovídající část výstupní sestavy ve formátu HTML.
d)
Orientační mapa parcel a zobrazení katastrální mapy se dálkovým přístupem poskytuje bezúplatně.

 
Příloha č. 3a k vyhlášce č. 162/2001 Sb.
 
 
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.
 
Předávání počítačových souborů s údaji katastru na technických nosičích dat (§ 11)
 
Položka
Specifikace
Měrná jednotka (MJ)
Úplata
za MJ
411
Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ do 10 000 včetně, bez JPV
Počet měrných jednotek je dán jako součet počtu parcel KN+počtu parcel ZE+počtu LV
0,80 Kč
412
Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ do 10 000 včetně, s JPV
Počet měrných jednotek je dán jako součet počtu parcel KN+počtu parcel ZE+počtu LV
2 Kč
413
Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ od 10 000 do 150 000 včetně, bez JPV
Počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel KN+počtu parcel ZE+počtu LV nad 10 000
0,50 Kč
414
Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ od 10 000 do 150 000 včetně, s JPV
Počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel KN+počtu parcel ZE+počtu LV nad 10 000
1,60 Kč
415
Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ nad 150 000, bez JPV
Počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel KN+počtu parcel ZE+ počtu LV nad 150 000 MJ
0,30 Kč
416
Počítačový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ nad 150 000, s JPV
Počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel KN+počtu parcel ZE+počtu LV nad 150 000 MJ
0,80 Kč
417
Počítačový soubor s údaji SGI katastru nebo seznam souřadnic definičních bodů s počtem MJ do 1 500 včetně
bod
1,30 Kč
418
Počítačový soubor s údaji SGI katastru nebo seznam souřadnic definičních bodů s počtem MJ od 1 500 do 50 000 včetně
bod nad 1 500 MJ
1 Kč
419
Počítačový soubor s údaji SGI katastru nebo seznam souřadnic definičních bodů s počtem MJ od 50 000 do 500 000 včetně
bod nad 50 000 MJ
0,70 Kč
420
Počítačový soubor s údaji SGI katastru nebo seznam souřadnic definičních bodů s počtem MJ nad 500 000
bod nad 500 000 MJ
0,30 Kč
421
Údaje ze seznamu souřadnic podrobných bodů (RES nebo databáze bodů)
bod
0,40 Kč
422
Seznam souřadnic bodů podrobného polohového bodového pole
bod
5 Kč
423
Rastrová data katastrální mapy
mapový list
150 Kč
424
Rastrová data přehledu čísel bodů
mapový list
150 Kč
425
Geodetické údaje bodů podrobného polohového bodového pole
údaj
20 Kč
426
Výstup s obsahem odpovídajícím tiskovému výstupu podle § 9
stránka
50 Kč

Poznámky:


 
a)
Základní úplaty podle položek 411 až 425 se zvyšují o cenu technického nosiče dat, pokud není dodán žadatelem.
b)
Základní úplata podle položek 411, 412, 417, 421 je nejméně 100 Kč.
c)
Základní úplata podle položky 413 se zvyšuje o pevnou částku 8 000,- Kč, základní úplata podle položky 414 se zvyšuje o pevnou částku 20 000,- Kč.
d)
Základní úplata podle položky 415 se zvyšuje o pevnou částku 78 000,- Kč, základní úplata podle položky 416 se zvyšuje o pevnou částku 244 000,- Kč, základní úplata podle položky 418 se zvyšuje o pevnou částku 1950,- Kč, základní úplata podle položky 419 se zvyšuje o pevnou částku 50 450,- Kč, základní úplata podle položky 420 se zvyšuje o pevnou částku 365 450,- Kč.
e)
V základní úplatě podle položek 411 až 422 jsou zahrnuty nejvýše tři další předání údajů nebo změnových vět v průběhu kalendářního roku, ve kterém bylo poskytnuto prvé předání. V každém dalším bezprostředně následujícím kalendářním roce po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytnuto prvé předání dat, činí výše úplaty 20 % základní úplaty včetně příslušné pevné částky podle písmen c) nebo d) za nejvýše čtyři předání údajů nebo změnových vět stejného obsahu i stejného rozsahu. V prvém bezprostředně následujícím kalendářním roce činí výše úplaty 20 % základní úplaty jen v případě, že údaje byly poprvé předány v 1. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Jinak v tomto roce činí výše úplaty 15 % základní úplaty v případě, že údaje byly poprvé předány ve 2. čtvrtletí, 10 % v případě, že údaje byly poprvé předány ve 3. čtvrtletí, a 5 % v případě, že údaje byly poprvé předány ve 4. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Při pátém a dalším předání aktualizovaných údajů v kalendářním roce činí výše úplaty vždy 5 % základní úplaty včetně příslušné pevné částky podle písmen c) nebo d).
f)
Při žádosti o rozšíření původního požadavku při poskytování údajů podle písmene e) se navýšený počet poskytnutých MJ uhradí podle příslušné položky ve výši základní úplaty.
g)
Úplaty podle položek 423 a 424 se snižují o 50 %, pokud polohopisná kresba pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu.
h)
Úplaty podle položek 417 až 420 a položky 423 vypočtené s uplatněním ustanovení pod písmeny b), e) a f) se zvýší o 20 % pokud je žadatel použije podle § 11 odst. 4.
i)
Úplaty podle položek 411 až 420 a položky 423 se na základě předchozí dohody uzavřené mezi Úřadem a ústředním orgánem státní správy při prvním poskytnutí snižují o 80 % v případě, pokud údaje poskytnuté z katastru slouží k vedení seznamu podle zvláštního právního předpisu a následnému ohlášení údajů z tohoto seznamu pro zápis do katastru.
j)
Pokud vytvoření požadovaného počítačového souboru vyžaduje zvláštní konverze a programování, zvýší katastrální pracoviště nebo Úřad úplatu podle položek č. 411 až 425 o 300 Kč za každou započatou hodinu práce. Za vícepráci se nepovažuje vlastní vytvoření výstupu a práce spojené s vytvořením kopie souboru na technický nosič dat (kopírování nebo konverze do zhuštěného formátu).
k)
Při požadavku na odběr pouze vybraných údajů se výše úplaty stanoví procentním podílem ze základních úplat za údaje podle položek 411, 413 a 415 včetně příslušných pevných částek podle písmen c) nebo d) takto:
- ve výši 55 % při výběru údajů o nemovitostech,
- ve výši 5 % při výběru údajů o bytových jednotkách,
- ve výši 10 % při výběru údajů o bonitních dílech parcel,
- ve výši 40 % při výběru údajů o vlastnictví.
1)
Žadatelé o údaje, kterým opakovaný 12 měsíční cyklus poskytování údajů podle ustanovení vyhlášky platných do 31.12.2003 končí v průběhu roku 2004, nejpozději však ke dni 31.12.2004, uhradí za každé další předání údajů po dni skončení opakovaného cyklu, nejpozději ke dni 31.12.2004, úplatu ve výši 5 % základní úplaty podle příslušné položky zvýšené o pevnou částku podle písmen c) nebo d). V každém dalším bezprostředně následujícím kalendářním roce činí výše úplaty 20 % základní úplaty včetně příslušné pevné částky podle písmen c) nebo d) za nejvýše čtyři předání aktualizovaných údajů stejného obsahu i stejného rozsahu původního požadavku.
m)
Výše úplaty za položky 423 a 424 je stanovena ve stejné výši jak pro zdrojová rastrová data, tak i pro transformovaná rastrová data.
n)
Definiční body parcel jsou součástí údajů SPI, úplata za data SPI se jejich přidáním nezvyšuje.
o)
Údaje o úhrnných hodnotách druhů pozemků a číselníky informačního systému katastru nemovitostí se poskytují bezúplatně.
p)
Orientační mapa parcel se poskytuje podle položek 423 a 417 až 420 (v závislosti na počtu měrných jednotek jednotlivých položek).
q)
Výstup podle položky 426 se poskytuje ve formátu Portable Document Format (přípona pdf).
r)
Pro účel zpracování bakalářské nebo diplomové práce lze údaje poskytnout bezúplatně na podkladě písemné žádosti potvrzené školou.
Vysvětlivky:

JPV = jiný právní vztah
KN = katastr nemovitostí
LV = list vlastnictví
RES = registr souřadnic
SGI = soubor geodetických informací
SPI = soubor popisných informací
ZE = zjednodušená evidence

 
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.
 
Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby
podle dřívějších pozemkových evidencí (§ 12)
 
Položka
Specifikace
Měrná jednotka (MJ)
Úplata za MJ
501
Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí
formát A4
100 Kč

Poznámky:


 
a)
Státním orgánům a státním fondům se kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí poskytuje bezúplatně.
b)
Úplata za kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí je stanovena za každý i započatý formát A4, na kterém je polohopisná kresba.

 
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.
 
Vyhotovení srovnávacího sestavení parcel (§ 13)
 
Položka
Specifikace
Měrná jednotka (MJ)
Úplata za MJ
625
Orientační srovnání popisných informací o parcelách dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel katastru nebo srovnání popisných informací o parcelách katastru s posledním dochovaným stavem dřívějších pozemkových evidencí
20 parcel ze součtu parcel uvedených v obou srovnávaných grafických operátech
300 Kč

Poznámka:

Státním orgánům a státním fondům se vyhotovení srovnávacího sestavení parcel poskytuje bezúplatně.

 
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.
 
Poskytování prostých kopií ze sbírky listin katastru (§ 13a)
 
Položka
Specifikace
Měrná jednotka (MJ)
Úplata za MJ
735
Prostá kopie listiny ze sbírky listin
stránka formátu A4
20 Kč

Poznámka:

Státním orgánům a státním fondům se prostá kopie ze sbírky listin poskytuje bezúplatně.


____________________________________________________________

 
1)
Například § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.
2)
§ 21 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
3)
§ 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb.
4)
§ 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
5)
§ 22 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
6)
§ 9 zákona č. 344/1992 Sb.
7)
§ 22 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
8)
§ 22 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
9)
§ 29 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
9a)
§ 5 odst. 2 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 175/2003 Sb.
9b)
§ 16 odst. 1 písm. a) a c) vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).
10)
§ 3 písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 175/2003 Sb.
12)
§ 2 písm. h) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb.
13)
§ 2 odst. 4 písm. b) až h) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
14)
§ 2 písm. d) zákona č. 72/1994 Sb.
15a)
§ 1 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
15b)
§ 21a zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
15c)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb.
16)
Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
18)
Například § 34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, § 12 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 2 vyhlášky č. 98/1992 Sb., o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem, § 1 písm. c) nařízení vlády č. 72/1999 Sb., o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceňováním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků, § 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 17 zákona č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, § 21a odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
18a)
§ 22 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
18b)
§ 39 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb. § 27 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění zákona č. 120/2004 Sb.
18c)
§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
19)
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
20)
Například § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

 
 Aktuality

02/23 Zveřejnění průměrné roční míry inflace 11.01.2023

Věc: Výpis ze statistického zjišťování
Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021

01/23 Mzdová agenda od 1. 1. 2023 10.01.2023

Minimální mzda v roce 2023 – vláda se rozhodla zvýšit minimální měsíční mzdu na 17 300,- Kč a minimální hodinovou sazbu na 103,80 Kč.

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…